Noslēgtās pārbaudes

 

 

12.10.2022. Revīzijas "Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem" mērķis ir pārliecināties, vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības (CA) jomā var nodrošināt efektīvas CA un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem. Revīzijā secināts, ka valsts CA sistēmā diemžēl nav radīti priekšnoteikumi efektīvai katastrofu pārvaldīšanai un krīžu vadībai, visos sistēmas segmentos ir nepieciešami un iespējami uzlabojumi, lai labāk sagatavotos krīzēm, pēc iespējas tās novērstu un efektīvi pārvarētu, mazinot katastrofu negatīvo ietekmi. Vairāk...

12.10.2022. Kopsavilkums "Lēmumu pieņemšana un krīzes pārvaldība Covid-19 pandēmijas laikā". Vairāk....

24.08.2022. Lai palīdzētu lēmumu pieņēmējiem izvērtēt līdzšinējo atbalstu Covid-19 seku mazināšanai un mācītos no pieredzes, Valsts kontrole ir veikusi situācijas izpēti, vienkopus apkopojot un salīdzinot informāciju par tām Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta programmām, kuras var klasificēt kā tiešu atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem. Vairāk...

12.05.2022. Situācijas izpētes ziņojumā “Ar kādiem izaicinājumiem saskaramies, sagatavojot un īstenojot Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu?” apkopoti fakti par Latvijas ANM plāna sagatavošanu, saturu, finansējumu plānā iekļauto pasākumu īstenošanai, t.sk. ietekmi uz valsts budžetu, kā arī par plāna ieviešanas riskiem un kontroles pasākumiem. Situācijas izpētes rezultāti liecina, ka, īstenojot  ANM plānu, iespējams pozitīvi ietekmēt Latvijas tautsaimniecības attīstību, taču lēmējvarai un investīciju plānošanas un īstenošanas procesā iesaistītajiem ir jānovērš būtiski riski. Risku apkopojums veikts, analizējot Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) un Latvijas Produktivitātes padomes (LPD) ekspertu grupas novērtējumu par Latvijas ANM plānu. Vairāk...  

02.03.2022. Revīzijā "Vai Veselības ministrijas īstenotā vakcinācija pret Covid-19 bija pietiekami mērķtiecīga?" gūta pārliecība, ka Veselības ministrija (VM) kopumā ir īstenojusi vakcinācijas pret Covid 19 pasākumus, lai iedzīvotājiem būtu iespēja bez maksas vakcinēties, tiklīdz vakcīnas Latvijā bija pieejamas. Revīzijā analizētajā laika periodā (01.01.2021. – 31.08.2021.) Latvija izmantoja iespēju pieteikties uz 82% no tai pieejamā vakcīnu skaita Eiropas Savienības (ES) iepirkuma ietvaros, un kopš 2021.gada maija vakcinācijai nav ierobežojumu.  Vairāk...

09.09.2021. Visaptverošo Covid-19 atbalsta pasākumu revīziju ietvaros Valsts kontrole ir pabeigusi darbu pie pārbaudes Valsts ieņēmumu dienestā par diviem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem – Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa paātrinātā atmaksa un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājums. Abi pasākumi ir īstenoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem un ievērojot noteikto kārtību, turklāt pēc revīzijas ieteikumu ieviešanas tiks pilnveidoti informācijas tehnoloģiju risinājumi, kas ļaus izvairīties no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas termiņa kavējumiem. Vairāk...

24.08.2021. Covid-19 pandēmija ietekmēja pašvaldību budžetus, un līdzekļu samazinājums varēja apgrūtināt arī uzsākto vai plānoto investīciju projektu realizāciju. Kā viens no valdības izvēlētajiem atbalsta veidiem pašvaldībām bija valsts aizdevumi pašvaldību augstas gatavības investīciju objektiem. Valsts aizdevumu piešķiršana pašvaldībām, kas līdz 2020. gada beigām sasniedza kopumā 99,5 miljonus eiro, tika vērsta uz ekonomikas sildīšanu, atbalstot būvniecības nozari, kuras finanšu situācija 2020. gadā nebija pasliktinājusies. Kopumā aizdevumi ir izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, taču būtu pilnveidojams normatīvais regulējums un investīciju projektu izvērtēšanas process. Vairāk...

18.05.2021. Pabeidzot pārbaudes un publiskojot to rezultātus, Valsts kontrole atzīst, ka kopumā ministrijas un iestādes papildus piešķirtos līdzekļus ir izlietojušas atbilstoši to piešķiršanas mērķim. Tomēr atsevišķos pasākumos nav saskatāma valsts atbalsta tieša sasaiste ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un atbalsta sniegšanai definētie kritēriji nav bijuši pietiekami ekonomiski pamatoti, kā arī konstatēti citi trūkumi. Vairāk...

07.05.2021. Valsts kontrolei nav šaubu, ka finansējums mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja” īstenošanai ir pieprasīts pamatoti. Pieprasītā finansējuma apmēra aprēķins ir skaidrs un izsekojams. Vairāk...

29.04.2021. Valsts kontrole pārbaudīja Satiksmes ministrijai papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotību un faktisko izlietojumu. Tas aizvadītajā finanšu gadā veidoja ceturto daļu no visa Covid-19 piešķirtā finansējuma jeb turpat 306 miljonus eiro. Vairāk...

13.04.2021. Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanai un seku mazināšanai valdība 2020. gadā lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru atbalstam piešķīra 45,5 miljonus eiro no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valsts kontrole publisko starpziņojumu par piešķirtajiem 35,5 miljoniem eiro, kuri, balstoties uz Zemkopības ministrijas aprēķiniem, tika paredzēti trim atbalsta programmām. Vairāk...

06.04.2021. Valsts kontrole veica pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Veselības ministrija valsts lielāko slimnīcu kapacitātes palielināšanai piešķirto finansējumu 14,9 miljonus eiro ir izlietojusi atbilstoši mērķim. Pārbaudē noskaidrots, ka 2020. gada laikā atbilstoši plānotajam veikti ieguldījumi Austrumu slimnīcas, Stradiņa slimnīcas un Bērnu slimnīcas pamatkapitālā. Vairāk...

30.03.2021. Valsts kontrole ir sagatavojusi situācijas izpētes ziņojumu “Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo resursu nodrošinājums valsts un pašvaldību institūcijās”. Vairāk...

19.03.2021. Revīzijā secināts, ka piešķirtie un izlietotie līdzekļi projektu īstenošanai autoceļu jomā izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķim un kopumā papildu līdzekļu piešķīrums un izlietojums ir kalpojis kā ekonomikas atveseļošanas un stimulēšanas risinājums. Tāpat revīzijā konstatēts, ka ārkārtējās situācijas radīto seku apstākļos VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir izdevies iepirkumus īstenot par zemāku cenu, nekā bija sākotnēji plānots un tādējādi bija iespējams veikt darbus lielākā apjomā, nekā sākotnēji plānots. "Ekonomikas atveseļošanai piešķirtie līdzekļi projektu īstenošanai autoceļu jomā." Vairāk...

12.03.2021. Lai stabilizētu finanšu situāciju Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībās Covid-19 radītās krīzes apstākļos, Ministru kabinets 2020. gada jūnijā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Kultūras ministrijai piešķīra 6 miljonus eiro atlīdzības izdevumu segšanai kapitālsabiedrībās. Vairāk...

12.03.2021. Atbalstot radošo profesiju pārstāvjus, kuru profesionālā darbība 2020. gadā bija ierobežota valsts epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, Ministru kabinets no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) piešķīra kopumā 2  miljonus eiro, lai finansētu mērķprogrammu “Radošo personu nodarbinātības programma”. Vairāk...

23.02.2021. Labklājības ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums bezdarbnieka palīdzības pabalsta un jaunā speciālista pabalsta izmaksai. Lai gan revīzijā ir konstatētas novirzes nepieciešamā finansējuma plānošanā, revīzijā ir gūta pārliecība, ka 2020.gadā abu pabalstu izmaksai piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši normatīvajiem aktiem. Vienlaikus, analizējot bezdarbnieka palīdzības pabalsta faktisko izdevumu izpildi, revidenti vērš uzmanību, ka daļai personu piešķirtais bezdarbnieka palīdzības pabalsts būtiski pārsniedza iepriekš piešķirto bezdarbnieka pabalstu. Vairāk...

10.02.2021. Lai laika posmā no 01.03.2020. līdz 31.05.2020. nodrošinātu piemaksas ārstniecības personām un citiem veselības aprūpes sektorā nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu, Veselības ministrijai tika piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 8 miljonus eiro. Ministru kabinets pilnvaroja veselības ministru lemt par finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Analizējot rīkojumā noteiktās prasības un kritērijus kopsakarā arī iestāžu vadītāju rīcību, piešķirot piemaksas, Valsts kontrole secina, ka slimnīcām un veselības resora iestādēm, tai skaitā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, noteiktās prasības nodarbināto iesaistes novērtēšanā bija atšķirīgi interpretējamas un radīja pārmērīgu administratīvo slogu. Savukārt ģimenes ārstu ieguldījums faktiski nebija jāvērtē un visām praksēm tika piešķirtas fiksētas piemaksas par darbu Covid-19 apstākļos. Vairāk...

15.01.2021. Noslēdzot pārbaudi par Ekonomikas ministrijai piešķirtajiem 190 miljoniem eiro, ko no valsts budžeta plānots pārskaitīt akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Valsts kontrole revīzijas starpziņojumā secina, ka ne viss šo līdzekļu apjoma ieguldījums Altum ir pamatojams. Šī naudas summa tika piešķirta, lai piecās programmās atbalstītu saimnieciskās darbības veicējus, kas nonākuši grūtībās Covid-19 izplatības dēļ. Valsts kontrolei nākas atzīt, ka nav arī skaidrības par iespējamo rīcību ar šo līdzekļu atlikumu pēc aizdevumu un garantiju programmu darbības beigām, kad komersanti aizdevumus būs atskaitījuši un garantiju darbības laiks būs noslēdzies.Vairāk...

05.01.2021. Lai nodrošinātu atbalstu tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem nebija pietiekami pat pamatvajadzību nodrošināšanai un kuriem nebija tiesības uz citiem valsts ieviestajiem atbalsta veidiem, no 22.03.2020. tika ieviests pabalsts krīzes situācijā. Pabalsta piešķiršana tika uzdota pašvaldību sociālajiem dienestiem, paredzot, ka valsts nodrošina pašvaldībām mērķdotāciju pabalsta izdevumu līdzfinansēšanai – 50% apmērā no personai izmaksātā pabalsta apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro par katru personu mēnesī un papildus 50 euro par katru bērnu. Lai gan revīzijā ir gūta pārliecība, ka piešķirtais papildu finansējums ir izlietots atbilstoši mērķiem, tomēr revidenti secina, ka iedzīvotājiem ar līdzvērtīgu ienākumu līmeni nebija iespējas saņemt līdzvērtīgu atbalstu, jo pašvaldības pabalsta apmēru bija noteikušas robežās no 30 euro līdz pat 150 euro mēnesī, turklāt sociālo dienestu pieeja atbalsta sniegšanā bija atšķirīga. Vairāk...

22.12.2020.  Valsts kontrole veica pārbaudi par Sabiedrības integrācijas fondam mediju atbalstam piešķirto finansējumu 1 040 928 eiro apmērā (skatīt šeit) un par Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei piešķirto finansējumu 1 259 261 eiro apmērā (skatīt šeit), lai nodrošinātu iespējami plašu Latvijas iedzīvotāju apziņošanu un, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 krīzes pārvarēšanu, kā arī nodrošinātu valsts informatīvās telpas drošību komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Problēmas ar ēku tehnisko stāvokli Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcai, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcai un Veselības ministrijai bija zināmas vēl ilgi pirms ārkārtējās situācijas iestāšanās, līdz ar to no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pieprasītais finansējums 1 323 563 eiro apmērā izlietots iepriekš prognozētām vajadzībām, kuru nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi bija jāplāno slimnīcu gadskārtējā budžetā. Vairāk...

14.12.2020. Tieslietu ministrijai laikā no 2020.gada 12.marta līdz 30.septembrim saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets piešķīra papildu līdzekļus 781 600 eiro apmērā, tajā skaitā 518 730 eiro piemaksām Tieslietu ministrijai padotības iestādes Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu. Vairāk...

26.11.2020. Turpinot pārbaudīt Covid-19 seku novēršanai papildus piešķirto budžeta līdzekļu pieprasījumu pamatotību un to faktisko izlietojumu, Valsts kontrole ir apkopojusi rezultātus par Finanšu ministrijas administrēto dīkstāves pabalstu un Labklājības ministrijas administrēto dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu 50 eiro apmērā pie šiem pabalstiem par katru apgādībā esošu bērnu. Valdībai nosūtīti revīziju starpziņojumi un priekšlikumi, kas, Valsts kontroles ieskatā, būtu vērā ņemami šobrīd – atkārtotā ārkārtējā situācijā.

  • “Finanšu ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums dīkstāves pabalsta izmaksai” Vairāk...
  • “Labklājības ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam, vienreizējās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksai un bērna kopšanas pabalsta apmēra palielināšanai” Vairāk...
  • “Labklājības ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums piemaksas pie dīkstāves pabalsta par katru apgādībā esošu bērnu un dīkstāves palīdzības pabalsta un piemaksas pie tā izmaksai” Vairāk...

 

14.10.2020. Iekšlietu ministrija līdz 1. decembrim  pārrēķinās piemaksas Valsts policijas un Valsts robežsardzes darbiniekiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā tika iesaistīti Covid-19 seku novēršanā, jo Valsts kontrole, veicot pārbaudi par piemaksu aprēķināšanas kārtību, konstatēja, ka ne visos gadījumos piemaksas aprēķinātas taisnīgi un atbilstoši faktiski ieguldītajam darbam. Tādēļ nevar apgalvot, ka amatpersonas taisnīgi par līdzvērtīgu darbu ir saņēmušas arī līdzvērtīgu samaksu. Vairāk...

 

30.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu, pārbaudot piešķirtā finansējuma izlietojumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Vairāk...

 

29.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu, pārbaudot piešķirtā finansējuma izlietojumu krīzes pabalsta izmaksai reliģisko savienību (baznīcu) garīgajam un kalpojošajam personālam. Vairāk...

 

11.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu, vērtējot Tieslietu ministrijai piešķirto līdzekļu pārskaitīšanas pamatotību Latvijas Zvērinātu notāru padomei. Vairāk...

 

09.09.2020. Valsts kontrole ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam ar ieteikumiem turpmākai rīcībai aizsarglīdzekļu iepirkumu procesu organizēšanā gadījumā, ja nākas saskarties ar COVID-19 pandēmijas atkārtotu uzliesmojumu vai līdzīgām situācijām nākotnē. Vairāk...

 

02.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu par Iekšlietu ministrijas individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes papildus piešķirtā finansējuma izlietojumu. Vairāk...

 

17.08.2020. Revīzijā ir sagatavots starpziņojums par ārkārtējā situācijā Aizsardzības ministrijas resorā izveidoto iepirkumu organizēšanas kārtību individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju centralizētai iegādei. Šis starpziņojums aptver laika posmā no 2020.gada 2.aprīļa līdz 9.jūnijam veiktās darbības – ar krīzi saistīto valsts materiālo rezervju pārvaldīšanas un centralizēto iepirkumu veikšanas pārņemšanu no Veselības ministrijas resora, ārkārtējā situācijā piemērojamās iepirkumu kārtības definēšanu un iepirkumu veikšanu. Vairāk...

 

20.07.2020. Valsts kontrole 2020. gada 27. aprīlī uzsāka pārbaudi, lai novērtētu individuālo aizsardzības līdzekļu (aizsargmasku un respiratoru) iegādes procesu ārkārtējās situācijas apstākļos, kad ārstniecības personas jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Vairāk...

 

01.06.2020. Valsts kontrole ir veikusi situācijas izpēti par institūciju reakciju uz Covid-19 izraisītajiem ārkārtas apstākļiem un kompetento institūciju paziņojumiem attiecībā uz Covid-19 uzliesmojuma ierobežošanai nepieciešamajiem iepirkumiem un atkāpēm preču atbilstības novērtēšanā. Vairāk...