Finanšu pārskati

 

Gada pārskats sniedz informāciju par Valsts kontroles finansiālo stāvokli, darbību un darbības rezultātiem pārskata gadā, ieskatu par plānotajām darbības prioritātēm turpmākajos gados, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem Valsts kontrole saskaras. Pārskats tiek sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas, naudas plūsmas un iestādes darbības turpināšanas principu, un grāmatvedības uzskaites datiem. Gada pārskats sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskata un budžeta izpildes skaidrojuma.


Saskaņā ar Valsts kontroles likumu Valsts kontrolē gada finanšu pārskata revīziju veic zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kuru konkursa kārtībā izraugās Saeima. Finanšu pārskati tiek publicēti Valsts kases tīmekļvietnē.