Lai nodrošinātu atbalstu tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem nebija pietiekami pat pamatvajadzību nodrošināšanai un kuriem nebija tiesības uz citiem valsts ieviestajiem atbalsta veidiem, no 22.03.2020. tika ieviests pabalsts krīzes situācijā. Pabalsta piešķiršana tika uzdota pašvaldību sociālajiem dienestiem, paredzot, ka valsts nodrošina pašvaldībām mērķdotāciju pabalsta izdevumu līdzfinansēšanai – 50% apmērā no personai izmaksātā pabalsta apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro par katru personu mēnesī un papildus 50 euro par katru bērnu. Lai gan revīzijā ir gūta pārliecība, ka piešķirtais papildu finansējums ir izlietots atbilstoši mērķiem, tomēr revidenti secina, ka iedzīvotājiem ar līdzvērtīgu ienākumu līmeni nebija iespējas saņemt līdzvērtīgu atbalstu, jo pašvaldības pabalsta apmēru bija noteikušas robežās no 30 euro līdz pat 150 euro mēnesī, turklāt sociālo dienestu pieeja atbalsta sniegšanā bija atšķirīga.

Nozares

Labklājība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-18/2020

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

05.01.2021.

Revidējamais laika posms

12.03.2020.-31.07.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

17.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija