Īpašumi

 

Valsts kontroles nomātās telpas

  1. Nekustamā īpašuma adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

  2. Kadastra numurs: 01000240314

  3. Platība: 3846,9 m2

  4. Lietošanas mērķis: nomas līgums/apsaimniekošanas – lietošanas līgums

  5. Iznomātājs: juridiska persona SIA “Skanstes City”, reģ. Nr. 40003388042 

  6. Nomas maksas apmērs: 7.20 EUR (neieskaitot PVN) mēnesī / 1m2; apsaimniekošanas maksa 2.73 EUR (neieskaitot PVN) mēnesī / 1m2

  7. Nomas līguma darbības termiņš: 12 gadi, līdz 2027.gadam

  8. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām

 

Vispārēja informācija par īpašumiem

 

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).


Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).


Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.