Struktūra


Valsts kontrolieris vada un pārrauga Valsts kontroles darbu, lai sasniegtu iestādes darbības mērķi – izvērtēt rīcības ar publiskajiem finanšu resursiem un mantu tiesiskumu, ekonomiskumu un efektivitāti un sniegt ieteikumus publiskā sektora darbības pilnveidošanai atbilstoši sabiedrības interesēm. Valsts kontrolieri uz četriem gadiem amatā ievēl Saeima. Viena un tā pati persona nedrīkst vadīt Valsts kontroli vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Valsts kontrolieris pilda Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumus.

 

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa

Valsts kontrolieres amatā no 2013.gada.

Latvijas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā. Valsts kontrolē no 2005. gada, uzsākot darbu kā Valsts kontroles padomes locekle, Trešā revīzijas departamenta direktore. Pirms darba Valsts kontrolē – pieredze darbā Finanšu ministrijā, banku sektorā, uzņēmumos.

Elita: ‘’Es vēlos, lai mūsu valsts Latvija attīstītos, kļūtu pārtikušāka, drošāka, veselīgāka. Un strādājot Valsts kontrolē, es varu darīt visu  iespējamo, lai tas tā arī būtu. Šeit esmu kopā ar kolēģiem, ar kuriem mani vieno vienota vērtību izpratne, vēlme un spēja sasniegt izvirzītos mērķus.’’

 


Valsts kontroles padome apstiprina Valsts kontroles darbības stratēģiju un ikgadējos darba plānus, lemj par revīziju jomu sadali starp revīzijas departamentiem, apstiprina Valsts kontroles struktūru, darbinieku štatu sarakstu, amatu kvalifikācijas prasības, Valsts kontroles budžeta pieprasījumu, kā arī izskata citus jautājumus atbilstoši Valsts kontroles likumā noteiktajam.

Valsts kontroles padomes sastāvā ir valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi. Padomes locekļa kandidatūru apstiprināšanai Saeimā iesaka valsts kontrolieris. Padomes locekļus ievēl uz četriem gadiem, tos var apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Padomes locekļi pilda revīzijas departamenta direktora pienākumus.

 

Revīzijas departamenti veic finanšu, atbilstības, lietderības un apvienotās (atbilstības/lietderības) revīzijas saskaņā ar Valsts kontroles padomes apstiprinātu revīziju gada plānu, sagatavo revīzijas ziņojumus un atzinumus, pamatojoties uz revīzijā pārbaudītiem dokumentiem un iegūtiem pierādījumiem, sniedz ieteikumus revidējamām iestādēm atklāto trūkumu novēršanai.

Katra revīzijas departamenta sastāvā ietilpst revīzijas departamenta direktors un revīzijas sektori, kuru vadītājus ieceļ valsts kontrolieris. Katra revīzijas departamenta sektora sastāvā ietilpst sektoru vadītāji, vecākie valsts revidenti, vecākie valsts revidenti – juristi, valsts revidenti, valsts revidenti – juristi un valsts revidentu palīgi. 

 


Revīzijas un metodoloģijas departaments

Departaments izstrādā revīziju metodoloģiju, koordinē tās ieviešanu Valsts kontrolē, sniedz atbalstu revīzijas personālam metodoloģijas piemērošanā, nodrošina revidentu apmācības. Revidējamās jomas: Latvijas Republikas gada pārskats par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem, valsts budžeta ieņēmumi, Latvijas Banka, Centrālā vēlēšanu komisija, informācijas sistēmu audits jebkurā no revīziju nozarēm. 

Departamenta direktore Kristīne JaunzemeDepartamenta direktore: Kristīne Jaunzeme

Valsts kontroles padomes locekles amatā no 2020. gada 18. maija.

Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē un Sirakūzu Universitātes Maxwell skolā (ASV) iegūts maģistra grāds sabiedrības vadībā. Pirms darba Valsts kontrolē – Valsts prezidenta likumdošanas un juridiskā padomniece, strādājusi Saeimas Juridiskajā birojā un ilgstoša pieredze darbā valsts pārvaldē.

Kristīne: “Darbā man vienmēr ir bijusi svarīga misijas apziņa. Strādājot Valsts kontrolē, es varu dot savu pienesumu, lai Latvija būtu labāk un taisnīgāk pārvaldīta un mēs kopumā dzīvotu pārticīgāk.”

 

 

 


Pirmais revīzijas departaments

Revidējamās jomas: ārlietas, izglītība un zinātne, ekonomika, satiksme, sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, sabiedrisko pakalpojumu regulēšana.

Departamenta direktore Inese Kalvāne

Departamenta direktore: Inese Kalvāne

Valsts kontroles padomes locekles amatā no 2016. gada 8. septembra.

Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds ekonomikā un maģistra grāds sabiedrības vadībā. Pirms darba Valsts kontrolē – Nodarbinātības valsts aģentūras direktore, pieredze vadošos amatos arī citās valsts pārvaldes institūcijās.

Inese: “Man patīk iespēja mainīt lietas un procesus, mācīties un līdz ar to mainīties arī pašai. Esmu pateicīga kolēģiem un revīzijās satiktajiem ekspertiem par vērtīgām sarunām, domu apmaiņu un idejām. Šeit es turpinu likt lietā savas zināšanas un pieredzi valsts pārvaldes uzlabošanai un attīstībai.”

 


Otrais revīzijas departaments

Revidējamās jomas: aizsardzība, iekšlietas, tiesu vara, valsts drošība, korupcijas novēršana un apkarošana.

Departamenta direktore Ilze Grīnhofa

Departamenta direktore: Ilze Grīnhofa

Valsts kontroles padomes locekles amatā no 2013. gada 16. maija.

Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Darba gaitas Valsts kontrolē uzsāka 2006. gadā kā vecākā valsts revidente. Pirms darba Valsts kontrolē – pieredze starptautiska uzņēmuma pārstāvniecībā Latvijā, darbs iekšējā audita jomā dažādās valsts institūcijās.

Ilze: “Darbs Valsts kontrolē sniedz iespēju ar patiesu aizrautību nodoties lielam uzdevumam visas sabiedrības interesēs, sekot savai pārliecībai, piepildīt tādas vērtības kā tiekšanās pretī mērķim, neatlaidība, atbildība un profesionalitāte.”

 


Trešais revīzijas departaments

Revidējamās jomas: labklājība, veselība, revīzijas ātrai reaģēšanai uz aktuāliem notikumiem valstī.

Departamenta direktore Inga Vārava

Departamenta direktore: Inga Vārava

Valsts kontroles padomes locekles amatā no 2013. gada 21. februāra.

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds vācu filoloģijā un maģistra grāds ekonomikā. Valsts kontrolē no 2007. gada, darba gaitas uzsāka kā valsts revidente. Pirms darba Valsts kontrolē – pieredze, pildot galvenās grāmatvedes pienākumus lielos starptautiskos uzņēmumos.

Inga: “Pieteicos darbā Valsts kontrolē pirms 12 gadiem, jo manas galvenās dzīves vērtības saskanēja ar tām, ko pauda un demonstrēja Valsts kontrole. Biju (un arvien esmu) pietiekami neprātīga, lai domātu, ka ar savu darbu varam mainīt pasauli padarīt mūsu zemi labāku. Un jāatzīst, sastapu šeit daudzus kolēģus, kuri domā līdzīgi. Tāpēc ne mirkli neesmu nožēlojusi savu izvēli un lepojos, ka varu būt daļa no šīs iestādes."

 


Ceturtais revīzijas departaments

Revidējamās jomas: zemkopība un mežsaimniecība, vides aizsardzība, reģionālā attīstība, kultūra, zemes īpašumu regulēšana, valsts pārvaldes administrēšana.

Departamenta direktore Inga Vilka

Departamenta direktore: Inga Vilka

Valsts kontroles padomes locekles amatā no 2019. gada 21. marta.

Latvijas Universitātē iegūts ekonomikas doktores grāds sabiedrības vadībā. Valsts kontrolē no 2017. gada, kad sāka darba gaitas kā sektora vadītāja. Pirms darba Valsts kontrolē – akadēmiskā pieredze Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē no lektores līdz asociētajai profesorei. Eksperte pašvaldību jautājumos.

Inga: “Pieteikties darbam Valsts kontrolē mani motivēja ne tikai tās darbības mērķis un vērtības, bet arī Valsts kontroles attīstība un augstais prasīgums pašai pret sevi. Uzskatu, ka publiskajam sektoram Latvijā jākļūst atbildīgākam, godprātīgākam, sabiedrībai saprotamākam, tā darbībai efektīvākai un arī taisnīgākai. Esmu pārliecināta, ka Valsts kontroles darbība liek publiskajam sektoram turēties šajā virzienā un arī attīstīties.”

 


Piektais revīzijas departaments

Revidējamās jomas: pašvaldības, Latvijas Republikas gada pārskats par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (pašvaldību daļa), sabiedrības integrācija un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana.

Departamenta direktors Edgars Korčagins

Departamenta direktors: Edgars Korčagins

Valsts kontroles padomes locekļa amatā no 2015. gada 21. decembra.

Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds tiesību zinātnēs. Pirms darba Valsts kontrolē – ilgstoša pieredze valsts pārvaldē dažādu politiku veidošanā un normatīvo aktu izstrādē. Sešu gadu pieredze Latvijas Darba devēju konfederācijā, pildot ģenerāldirektora vietnieka pienākumus.

Edgars: "Vēlme atklāt arvien jaunus profesionālus apvāršņus un sniegt iespējami lielāku pienesumu valsts pārvaldes darba uzlabošanai kalpoja kā motivācija pievienoties Valsts kontroles kolektīvam."

 


Atbalsta struktūrvienības

Nodrošina ikdienas administratīvos procesus un sniedz atbalstu revīziju darbā. Valsts kontroliera tiešā pakļautībā ir Valsts kontroliera birojs, Stratēģijas un attīstības daļa, Personāla daļa, Juridiskā daļa, Pārkāpumu izvērtēšanas daļa, Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa un Kanceleja. Stratēģijas un attīstības daļā ietilpst Attīstības, plānošanas un uzraudzības nodaļa, Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa, Politiku un procesu analīzes nodaļa. Kancelejā ietilpst Finanšu vadības un uzskaites daļa, Informācijas tehnoloģiju daļa, Lietvedības daļa un Saimniecības daļa. Valsts kontrolierim tieši pakļautais darbinieks: kvalitātes vadības sistēmu speciālists.