Revidentu sertifikācija

 

Valsts kontrole sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics in Riga)  ir izstrādājusi un Izglītības kvalitātes valsts dienests ir licencējis divas profesionālās pilnveides izglītības programmas publiskā sektora revidentiem/auditoriem – “Finanšu revīzija publiskajā sektorā” (licence Nr. P-16532) un “Lietderības revīzija publiskajā sektorā” (licence Nr. P-16732).

 

Saskaņā ar Valsts kontroles likumu 2023. gadā stāsies spēkā nosacījums, ka par revīzijas departamenta sektora vadītāju varēs būt persona, kura ir ieguvusi sertifikātu publiskā sektora revīziju veikšanai, un revīzijas grupu varēs vadīt sektora vadītājs vai revidents, kuram ir šāds sertifikāts.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, no 2020. gada ir sākta Valsts kontroles sektoru vadītāju un revidentu sertifikācija. Sertifikācijas mērķis ir apliecināt personas zināšanas un prasmes veikt Valsts kontroles revīzijas atbilstoši Latvijā atzītajiem starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem.

 

Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem Valsts kontroles izveidota sertifikācijas komisija, kuras sastāvā ir Valsts kontroles padomes locekļi un pieaicināti speciālisti revīzijas (audita) jomā un/vai publiskā sektora finanšu jomā un/vai augstākās izglītības iestādes pārstāvis. Pozitīva lēmuma pieņemšanā viens no kritērijiem ir minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas apguve, ko apliecina akreditētas augstākās izglītības iestādes izsniegta apliecība.

 

Abās programmās revidenti padziļināti apgūst:

  • starptautiskos publiskā sektora revīzijas principus, standartus un vadlīnijas finanšu, atbilstības un lietderības revīzijām, vadlīnijas iekšējās kontroles sistēmām un politikas novērtēšanai;
  • publiskā sektora tiesības – tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes uzbūvi un darbības organizēšanu, specifisko normatīvo regulējumu tādās jomās kā publisko personu finanšu līdzekļu un mantas izmantošana, publiskie iepirkumi, civildienesta un darba tiesiskās attiecības un publiskās pārvaldes darbinieku atlīdzība;
  • budžeta vadību – valstu budžeta veidošanas principus, metodes, starptautiski atzītas prakses, normatīvo regulējumu, pašvaldību budžeta veidošanu, OECD ieteikumus un norādījumus budžeta veidošanai;
  • labu pārvaldību publiskajā sektorā – labas pārvaldības principus un praksi, korporatīvās pārvaldības nozīmi un saturu, rūpīga saimnieka attieksmi, īstenojot publisko pārvaldi;
  • publiskā sektora grāmatvedību – starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus, Latvijas publiskā sektora grāmatvedības regulējumu (programmā “Finanšu revīzija publiskajā sektorā”);
  • attīstības plānošanas sistēmu – attīstības plānošanas, telpiskās plānošanas un rīcībpolitikas veidošanas principus un starptautiski atzīto praksi, uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, ex-ante un ex-post analīzes nozīmi un to veikšanu (programmā “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”).

 

Valsts kontrole un Rīgas Ekonomikas augstskola izvērtēs nepieciešamību un iespēju piedāvāt  abu licencēto profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi arī citiem revidentiem un/vai auditoriem, kuri nav darba attiecībās ar Valsts kontroli, bet kuri veic vai plāno veikt revīzijas/auditus publiskā sektora institūcijās un/vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.