Tiesībaizsardzības iestādēs un kompetentajās institūcijās

 

Valsts kontroles likums nosaka, ka Valsts kontrole ziņo tiesībaizsardzības iestādēm par revīzijā konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un seko to izskatīšanas gaitai. Valsts kontrole sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, veicinot iespējami pilnīgāku revīziju rezultātu un ar tiem saistīto tiesisko seku izpratni (izvērtējumu).

Ja revīzijā konstatēto tiesību normu pārkāpumu rezultātā valsts vai pašvaldību institūcijām ir radīts mantisks zaudējums, kas lielāks par piecām minimālajām mēnešalgām, Valsts kontrole sagatavo un iesniedz Latvijas Republikas Prokuratūrai vai Valsts policijai, vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ziņojumu par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, norādot uz apstākļiem, kas par to liecina.

Ja revīzijā konstatēti apstākļi, kas norāda uz valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) iespējamu administratīvo pārkāpumu, Valsts kontrole ziņo par konstatēto iestādēm, kuras ir kompetentas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam - par  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpumiem, Iepirkumu uzraudzības birojam - par Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma pārkāpumiem (administratīvā pārkāpuma procesu var uzsākt ne vēlāk kā divu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas), Valsts ieņēmumu dienestam - par pārkāpumiem nodokļu nomaksas un finanšu līdzekļu uzskaites jomā.

Nepieciešamības gadījumā Valsts kontrole par konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem informē citas atbildīgās iestādes atbilstoši to kompetencei.


Pārskati par Valsts kontroles revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un to izskatīšanas gaitu tiesībaizsardzības iestādēs un kompetentajās institūcijās atbilstoši Valsts kontroles rīcībā esošajai informācijai:

 

2021.gads

2020.gads

2019.gads

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

2013.gads