Revidējamās vienībās un to augstākajās iestādēs

 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka: ja šā likuma pārkāpumus konstatējusi Valsts kontrole, veicot revīziju, revidējamā vienība sešu mēnešu laikā pēc Valsts kontroles lēmuma par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu spēkā stāšanās informē Valsts kontroli par amatpersonu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.

 

Amatpersonu atbildības izvērtēšanas mērķis ir panākt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu, kā arī vainīgo personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās disciplinārās un civiltiesiskās atbildības.

 

Atbildības izvērtēšana nozīmē noskaidrot, kuras amatpersonas ir pieļāvušas revīzijas ziņojumā konstatētos pārkāpumus, kāda atbildība par pieļautajiem pārkāpumiem šīm amatpersonām ir jāpiemēro un vai pastāv apstākļi, kas neļauj konkrētajos gadījumos šīs amatpersonas saukt pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

 


Pārskati par Valsts kontroles revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un to izskatīšanas gaitu izskatīšana revidējamā vienībā vai tās augstākā institūcijā atbilstoši Valsts kontroles rīcībā esošajai informācijai:

 

2021.gads

2020.gads

2019.gads

2018.gads

2017.gads