ES fondu projekti

 

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā. Projekts tiek īstenots 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" ietvaros.

 

Atbalsta saņēmējs: Latvijas Republikas Valsts kontrole

Projekta finansējums un tā avots: 299 745.90 EUR, tai skaitā ESF finansējums – 254 784.01 EUR un valsts budžeta finansējums – 44 961.89 EUR apmērā

 

Projekta mērķis: nodrošināt publiskā sektora revīzijās iesaistītā personāla profesionālo pilnveidi, kas ņemot vērā publiskā sektora revīziju preventīvo lomu korupcijas un citu tautsaimniecības attīstību ietekmējošu risku identificēšanā un mazināšanā, veicina komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu, un tiesiskā regulējuma pilnveidošanu. Projekta mērķa grupa ir Valsts kontroles revīzijas un atbalsta personāls, kuri atbilstoši Valsts kontroles likumam nodrošina publiskā sektora revīziju veikšanu, kā arī valsts pārvaldes iekšējie auditori, kuri atbilstoši Iekšējā audita likumam, nodrošina iekšējā audita veikšanu.

 

Projekta ietvaros tiek īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

  • specializētas mācības specifiskā atbalsta mērķa jomā;
  • revidentu/auditoru koordinēta apmācību cikla īstenošana – praktisko semināru un apmācību organizēšana sadarbojoties ar publiskā sektora iekšējiem auditoriem, un/vai zvērinātiem revidentiem, īstenojot starp-institucionālu apmācību programmu;
  • starptautiskās pieredzes un labās prakses pārņemšana, kas veicina specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu – ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas, mācību vizītes);
  • revīziju grupu individuālas profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošana, nodrošinot koordinētu un integratīvu pieeju un paredzot praktisko un teorētisko zināšanu izmantošanu pilotrevīziju veikšanā specifiskā atbalsta mērķa jomā; pilotrevīziju ietvaros revīzijas grupas praktiski piemēro un aprobē praktiskajās un teorētiskajās apmācībās iegūtās zināšanas un piesaistīto nozares ekspertu vai starptautiskās sadarbības ietvaros iegūto pieredzi.

 

Kombinējot praktiskajos semināros apgūtās zināšanas un sniegtos ekspertu konsultāciju pakalpojumus revīzijas grupas personāls būtiski paaugstinās profesionālo kompetenci, integrējot praktiskās zināšanas pilotrevīziju veikšanas procesā. Projekta ietvaros plānots apmācīt 597 personas un nodrošināt profesionālās kompetences paaugstināšanos 151 personai.

 

Projekta īstenotājs: Latvijas Republikas Valsts kontrole

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada janvāris – 2020. gada septembris

 


Īstenotie pasākumi

2020.gada 1.ceturksnī

2020.gada 2.ceturksnī 2020.gada 3.ceturksnī   

2019.gada 1.ceturksnī

2019.gada 2.ceturksnī 2019.gada 3.ceturksnī 2019.gada 4.ceturksnī

2018.gada 1.ceturksnī

2018.gada 2.ceturksnī 2018.gada 3.ceturksnī 2018.gada 4.ceturksnī
 

2017.gada 2.ceturksnī

2017.gada 3.ceturksnī