Darba un izaugsmes iespējas

Kā kļūt par Valsts kontroles darbinieku?

Informācija par Valsts kontroles izsludinātajām vakancēm tiek publicēta Valsts kontroles tīmekļa vietnē (sadaļā – Aicinām darbā) un sociālajos tīklos, kā arī darba meklētāju portālos. Pieteikties Valsts kontroles izsludinātajām vakancēm varat, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi  personals@lrvk.gov.lv.

Izvērtējot katru pieteikumu, atbilstoši noteiktajām amata kvalifikācijas prasībām tiek ņemta vērā profesionalitāte (izglītība un iepriekšējā darba pieredze), komunikācijas prasmes, pretendenta motivācija un izaugsmes iespējas. Atlasot pretendentus, Valsts kontrole ievēro darba tiesību normas, vienlīdzīguma un atšķirīgas attieksmes aizlieguma tiesību principu, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz pretendentu sniegto informāciju un konkursa gaitu.

 


Kāpēc Valsts kontrole? 

  • Jēgpilns darbs. Tā ir iespēja iedziļināties dažādās valsts pārvaldes jomās un sniegt būtiskus ieteikumus to darbības uzlabošanai, kā arī, iesaistoties revīzijās, veicināt atbildīgu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, atklātu lēmumu pieņemšanu un valsts pārvaldes darba kvalitāti kopumā.
  • Mūsdienīga un uz ilgtspējīgu attīstību orientētā vide (Ilgtspējas indeksa 2023 Zelta kategorija). Valsts kontrole atrodas vienā no Rīgas modernākajiem biznesa centriem – Skanstes City, nodrošinot darbiniekiem mūsdienīgu darba vidi un labiekārtotas darba vietas.
  • Profesionālā izaugsme. Valsts kontrolē karjeru var veidot gan tikko augstskolu beiguši speciālisti, gan pieredzes bagāti profesionāļi. Valsts kontrole piedāvā iespēju pievienoties gan revīzijas, gan atbalsta personāla komandām. Gandrīz 75 % Valsts kontroles darbinieku veido revīzijas personāls. Ikkatra revidenta personiskais ieguldījums paver iespēju izaugsmei publiskā sektora revīziju jomā. Karjeras iespējas:

 

Karjeras kāpnes

 

  • Apmācības. Valsts kontrolei ir svarīga nepārtraukta darbinieku personīgā un profesionālā izaugsme, tāpēc apmācības ir kā ilgtermiņa ieguldījums darbinieku profesionālajā attīstībā, fokusējoties uz katra darbinieka spēcīgo pušu attīstīšanu darba izpildei augstā līmenī un karjeras virzībai. 

Valsts kontroles darbinieki par darbu Valsts kontrolē:

 

“Esmu pagodināta pievienoties Valsts kontroles erudītajai komandai. Valsts kontroles uzdrošināšanās iniciēt pārmaiņas sabiedrībai būtiskās jomās un biežie trāpījumi vajadzību “desmitniekā” ir iemesls, kādēļ tā arī man kļuva par iekārojamu darba vietu. Mana iepriekšējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar risinājumu meklēšanu sarežģītām problēmām, gan plānojot politiku, gatavojot stratēģiskos dokumentus un piedāvājot sistēmisku pieeju dažādu izaicinājumu pārvarēšanā, gan strādājot vadības konsultāciju jomā. Ceru, ka šajā darbā man būs iespēja dalīties ar uzkrāto pieredzi dažādu inovatīvu metožu piemērošanā un papildināt Valsts kontroles revīzijas rīkus ar jaunām pieejām. Ar nepacietību gaidu, kad varēšu ciešāk sadarboties ar dažādu jomu revidentiem, lai kopā strādātu pie tā, kā ar nelielajiem revīzijas resursiem paplašināt to tvērumu,” Diāna, revīzijas metožu pilnveidošanas eksperte

 

 “Esmu pievienojusies Valsts kontroles komandai, un mana motivācija bija darīt interesantu un jēgpilnu darbu valsts un sabiedrības interesēs. Noteikti likšu lietā iepriekš gūto pieredzi un zināšanas, lai dotu savu pienesumu  lietderības revīziju darbā. Novērtēju un esmu pateicīga kolēģiem, kas dalās profesionālajā pieredzē gan apmācībās, gan ikdienas darbā. Jūs esat lieliski!Dzīvē man patīk meklēt atbildes uz jautājumiem, un arī revīziju darbā ir ļoti svarīgi uzdot pareizos jautājumus un meklēt atbildes uz tiem. Būšu gandarīta, kad atrastās atbildes un Valsts kontroles ieteikumi palīdzēs uzlabot valsts pārvaldi un Latvijas iedzīvotāju ikdienu.” Inga, valsts revidente

 

 

“Jauki kolēģi un atbildība - tās ir manas pirmās asociācijas par darbu Valsts kontrolē. Priecājos pievienoties kompetentajai un mērķtiecīgajai Valsts kontroles komandai un ceru ar savu ieguldīto darbu veicināt mūsu valsts izaugsmi. Esmu pārliecināta, ka darbs Valsts kontrolē sniegs noderīgu pieredzi un gandarījumu par padarīto. “Atbildīgums / Sadarbība / Attīstība” ir gan Valsts kontroles, gan manas pamatvērtības ikdienas atbildīgajā darbā!” Olga, valsts revidenta palīdze 

 

“Valsts kontrolei tuvojas simtgade un vairāk kā piektdaļu no tās pastāvēšanas esmu Valsts kontroles komandā. Man prieks, ka šo gadu gaitā Valsts kontrole no darba vietas, kur ne visiem darbiniekiem bija iespēja strādāt ar datoru, ir kļuvusi par modernu, starptautiski atzītu iestādi. Man patīk, ka darbs Valsts kontrolē nav vienveidīgs un ir ar saviem izaicinājumiem. Tas liek nemitīgi augt profesionāli, pilnveidoties un papildināt savas zināšanas. Ir teiciens "viens nav cīnītājs", tāpēc paldies kolēģiem, kuri ir sava darba entuziasti, gatavi izaicinājumiem un iedvesmo ar savu neatlaidību, atbildību, profesionalitāti, “dzirkstelīti”. Esam lieliska komanda, kas strādā pēc labākās sirdsapziņas un ar prieku. Lepojos, ka varu būt daļa no šīs iestādes!” Maira, bibliotēku informācijas speciāliste

 

“Mans mērķis vienmēr ir izprast pārbaudāmā jautājuma būtību, apzināt problēmas, atrast labās prakses piemērus un palīdzēt revidējamai vienībai paskatīties uz procesiem no malas. Ir gandarījums, kad revīzijas rezultātā procesi kļūst vienkāršāki un palīdz sasniegt mērķi ar mazākiem izdevumiem. Lai cik grūti un izaicinoši nebūtu, galvenais ir saglabāt fokusu uz mērķi un virzīties uz priekšu!” Egīls, vecākais valsts revidents

 

"Mana līdzšinēja pieredze ir bijusi saistīta tikai un vienīgi ar revīzijām (finanšu, atbilstības, dažādu IKS pārbaužu veikšanā privātajam un publiskajam sektoram sadarbojoties ar vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem), katrā ziņā es labprāt iesaistās jaunos un izaicinošos projektos. Mana pievienošanās Valsts kontrolei bija spontāns lēmums ar domu, kas neriskē, tas nevinnē. Katrā ziņā līdz pat šim brīdim es neesmu nožēlojusi savu lēmumu, jo risks ir attaisnojies. Man ir liels gandarījums strādāt zinošā, atsaucīgā un motivētā komandā un redzēt sava ieguldītā darba pievienoto vērtību." Kintija, valsts revidente

 

Vecākā valsts revidente Dz.Tripane“Mani interesē, kā valsts rīkojas ar savu parādu, ko sabiedrība zaudē, ja valsts parāds tikai aug un netiks atdots varbūt pat nekad. Mani šis jautājums neatstāj vienaldzīgu. Tāpēc esmu te, lai sekotu, kas notiek valstī, un revidētu tās procesus.” Dzintra, vecākā valsts revidente

 

 

Valsts revidente O.Buivide“Man ir  svarīgs mērķis, kam tu strādā, un vai, darot darbu, tu sniedz labumu sabiedrībai. Mans gandarījums par paveikto ir – gatavs mūsu revīzijas ziņojums un tajā sniegtie  ieteikumi, ar kuriem ir iespēja uzlabot dažādus  procesus valstī.“ Olga, valsts revidente

 

 

Sektora vadītājs O.Erdmanis“Es redzu politikas dokumentus, kas atsaucas uz mūsu atklāto,  redzu ieviestās izmaiņas. Mūs ciena un uzticas, aicina par konsultantiem. Esmu daļa no misijas, kādu ir uzņēmusies veikt Valsts kontrole.  Mums ir, ar ko lepoties!” Oskars, padomes loceklis

 

 


Atlīdzība

Lai nodrošinātu Valsts kontroles pamatfunkcijas – revīzijas – veikšanu, Valsts kontroles padome apstiprina iestādes organizatorisko struktūru, darbinieku štatu sarakstu un amatu kvalifikācijas prasības. Visi Valsts kontroles amati ir izsvērti, novērtēti un klasificēti amatu saimēs (grupās). Katra amata vērtību veido amata kvalifikācijas prasībās, amata aprakstos un darba izpildes vērtēšanas kritērijos izvirzītās prasības, kas raksturo darba sarežģītību un atbildības līmeni. Valsts kontroles amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji pieejami šeit.

 

Amatpersonu un darbinieku atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Katram amata līmenim un kvalifikācijas pakāpei Valsts kontrolē ir noteikts atbilstošs mēnešalgas diapazons. Valsts kontrole amatpersonai un darbiniekam atlīdzību nosaka atbilstoši amata līmenim un kvalifikācijas pakāpei, ņemot vērā amata vērtību un darbinieka darba izpildes novērtējumu. Darbinieka darba izpildes novērtējums atbilstoši vērtēšanas kritērijiem veido pamatu darbinieka atbilstības līmeņa noteikšanai amatam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un amata aprakstā noteiktajām prasībām. Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Valsts kontrolē pieejama šeit.