Darba un izaugsmes iespējas

Kā kļūt par Valsts kontroles darbinieku?

Informācija par Valsts kontroles izsludinātajām vakancēm tiek publicēta Valsts kontroles tīmekļa vietnē (sadaļā – Aicinām darbā) un sociālajos tīklos, kā arī darba meklētāju portālos. Pieteikties Valsts kontroles izsludinātajām vakancēm varat, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi  personals@lrvk.gov.lv.

 

Izvērtējot katru pieteikumu, atbilstoši noteiktajām amata kvalifikācijas prasībām tiek ņemta vērā profesionalitāte (izglītība un iepriekšējā darba pieredze), komunikācijas prasmes, pretendenta motivācija un izaugsmes iespējas. Atlasot pretendentus, Valsts kontrole ievēro darba tiesību normas, vienlīdzīguma un atšķirīgas attieksmes aizlieguma tiesību principu, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz pretendentu sniegto informāciju un konkursa gaitu.

 


Kāpēc Valsts kontrole? 

  • Jēgpilns darbs. Tā ir iespēja iedziļināties dažādās valsts pārvaldes jomās un sniegt būtiskus ieteikumus to darbības uzlabošanai, kā arī, iesaistoties revīzijās, veicināt atbildīgu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, atklātu lēmumu pieņemšanu un valsts pārvaldes darba kvalitāti kopumā.
  • Mūsdienīga darba vide. Valsts kontrole atrodas vienā no Rīgas modernākajiem biznesa centriem – Skanstes City, nodrošinot darbiniekiem mūsdienīgu darba vidi un labiekārtotas darba vietas.
  • Profesionālā izaugsme. Valsts kontrolē karjeru var veidot gan tikko augstskolu beiguši speciālisti, gan pieredzes bagāti profesionāļi. Valsts kontrole piedāvā iespēju pievienoties gan revīzijas, gan atbalsta personāla komandām. Gandrīz 75 % Valsts kontroles darbinieku veido revīzijas personāls. Ikkatra revidenta personiskais ieguldījums paver iespēju izaugsmei publiskā sektora revīziju jomā. Karjeras iespējas:

 

Karjeras kāpnes

 

  • Apmācības. Valsts kontrolei ir svarīga nepārtraukta darbinieku personīgā un profesionālā izaugsme, tāpēc apmācības ir kā ilgtermiņa ieguldījums darbinieku profesionālajā attīstībā, fokusējoties uz katra darbinieka spēcīgo pušu attīstīšanu darba izpildei augstā līmenī un karjeras virzībai. 

 

Valsts kontroles darbinieki par darbu Valsts kontrolē:
 

Vecākā valsts revidente juriste A.Bērziņa“Cilvēki, sadalīti pa iestādēm, redz tikai savu darba daļu, bet viņiem nav iespēju raudzīties uz procesiem tā, kā to varam izdarīt mēs, valsts revidenti. Tā ir ļoti laba sajūta, ka vari norādīt uz lietām, kuras esi ieraudzījis, jo esi apskatījis kādu jautājumu kompleksi un no neierasta skatpunkta, tu vari būt pārmaiņu autors, un tas ir liels gandarījums.” Aleksandra, vecākā valsts revidente juriste


 

 

Vecākā valsts revidente Dz.Tripane“Mani interesē, kā valsts rīkojas ar savu parādu, ko sabiedrība zaudē, ja valsts parāds tikai aug un netiks atdots varbūt pat nekad. Mani šis jautājums neatstāj vienaldzīgu. Tāpēc esmu te, lai sekotu, kas notiek valstī, un revidētu tās procesus.” Dzintra, vecākā valsts revidente

 

 

 

 

Valsts revidente O.Buivide“Man ir  svarīgs mērķis, kam tu strādā, un vai, darot darbu, tu sniedz labumu sabiedrībai. Mans gandarījums par paveikto ir – gatavs mūsu revīzijas ziņojums un tajā sniegtie  ieteikumi, ar kuriem ir iespēja uzlabot dažādus  procesus valstī.“ Olga, valsts revidente

 

 

 

 

Valsts revidents-jurists E.Kašs“Valsts kontrolē man patīk sistemātiskums un skaidrība karjeras izaugsmē. Es, piemēram, sāku kā valsts revidenta – jurista palīgs, bet, pārbaudes laikam beidzoties, mani jau paaugstināja no palīga par valsts revidentu – juristu. Te ir saprotami gan iespējamie kvalifikācijas līmeņi, gan izaugsmes iespējas, kas man, cilvēkam, kas tendēts uz izaugsmi, ir ļoti svarīgi.” Edgars, valsts revidents-jurists

 

 

 

Sektora vadītājs O.Erdmanis“Es redzu politikas dokumentus, kas atsaucas uz mūsu atklāto,  redzu ieviestās izmaiņas. Mūs ciena un uzticas, aicina par konsultantiem. Esmu daļa no misijas, kādu ir uzņēmusies veikt Valsts kontrole.  Mums ir, ar ko lepoties!” Oskars, sektora vadītājs

 

 

 


Atlīdzība

Lai nodrošinātu Valsts kontroles pamatfunkcijas – revīzijas – veikšanu, Valsts kontroles padome apstiprina iestādes organizatorisko struktūru, darbinieku štatu sarakstu un amatu kvalifikācijas prasības. Visi Valsts kontroles amati ir izsvērti, novērtēti un klasificēti amatu saimēs (grupās). Katra amata vērtību veido amata kvalifikācijas prasībās, amata aprakstos un darba izpildes vērtēšanas kritērijos izvirzītās prasības, kas raksturo darba sarežģītību un atbildības līmeni. Valsts kontroles amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji pieejami šeit.

 

Amatpersonu un darbinieku atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Katram amata līmenim un kvalifikācijas pakāpei Valsts kontrolē ir noteikts atbilstošs mēnešalgas diapazons. Valsts kontrole amatpersonai un darbiniekam atlīdzību nosaka atbilstoši amata līmenim un kvalifikācijas pakāpei, ņemot vērā amata vērtību un darbinieka darba izpildes novērtējumu. Darbinieka darba izpildes novērtējums atbilstoši vērtēšanas kritērijiem veido pamatu darbinieka atbilstības līmeņa noteikšanai amatam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un amata aprakstā noteiktajām prasībām. Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Valsts kontrolē pieejama šeit.