Valsts revidents

Valsts kontrole darbojas sabiedrības interesēs un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei, kas savā komandā apvieno profesionāļus ar augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā vai finanšu vadībā, tieslietās.

 

Valsts revidenta galvenais amata pienākums ir veikt revīzijas atbilstoši Valsts kontrolē noteiktajai metodoloģijai, starptautiskajiem revīzijas standartiem un publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Mūsu darbiniekiem piedāvājam:

  • sadarbību un pieredzes apmaiņu starp revidentu grupām uz rezultātu orientētā institūcijā;
  • iespēju strādāt ar datu analīzes un revīzijas atbalsta procesa elektroniskajiem rīkiem;
  • iespēju padziļināti izprast dažādas valsts pārvaldes jomas un sniegt būtiskus ieteikumus nozares darbības uzlabošanai;
  • profesionālo izaugsmi, attīstot un pilnveidojot revidenta prasmes kā arī atbilstošu atalgojumu (katram amata līmenim un kvalifikācijas pakāpei Valsts kontrolē ir noteikts atbilstošs mēnešalgas diapazons);
  • starptautiskas mācības un pieredzes apmaiņu;
  • veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
  • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus.

 

Ja jūs interesē darbs Valsts kontrolē un papildus pabeigtai augstākajai izglītībai jums pēdējo triju gadu laikā ir arī vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības, finanšu vai revīziju jomā, izmantojot grāmatvedības standartus un analītiskās metodes, pieredze apjomīgu analītisku ziņojumu un pārskatu sagatavošanā, analītiska un elastīga domāšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komunicēt gan mutiski, gan rakstiski par profesionāliem jautājumiem latviešu valodā, tad sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv. Par priekšrocību uzskatīsim darba pieredzi valsts (pašvaldību) institūcijā, zināšanas starptautiskajos revīzijas standartos un to piemērošanā, kā arī darbības risku novērtēšanā un noteikšanā.

 

Informējam, ka Valsts kontrole pretendentu iesūtītos CV un pieteikuma vēstules apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.