Šobrīd revidējam

Pašlaik un turpmāk saistībā ar COVID-19 krīzes izmaksām 2021. gadā pārbaudes tiks veiktas finanšu revīziju ietvaros.

Informējam, ka Saimnieciskā gada pārskata (SGP) par 2020. gadu revīzija un tās ietvaros veiktās Covid-19 izdevumu pārbaudes ir pabeigtas un jau publiskotas. Kopsavilkumu par Covid-19 izdevumu atbilstības pārbaudēm variet skatīt revīzijas ziņojuma "Par Latvijas Republikas 2020. gada saimnieciskā gada pārskatu" 2. pielikumā).