Stratēģija

Atbildība. Atklātība. Attīstība.


Jau 1923. gadā Valsts kontroles likumā tika noteikts iestādes pamatuzdevums – “[..] raudzīties, ka rīcība ar valsts mantu būtu likumīga un pareizi izvesta, novēršot pēc iespējas nepareizības un nolaidības iekams viņu izvešanas dzīvē, jeb vajājot jau pielaistās [..]”. Tas ir Valsts kontroles vadmotīvs arī šodien. Valsts kontroles tiesības un pienākums ir sniegt sabiedrībai neatkarīgu viedokli un pārliecību par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, un Valsts kontroles stratēģija “iezīmē” ceļu šo tiesību īstenošanai un pienākumu izpildei.


Valsts kontroles darbības stratēģija 2018.–2021.gadam ir vidēja termiņa politikas dokuments, kurā noteikti Valsts kontroles stratēģiskie mērķi, prioritātes un plānotie rezultāti turpmākajiem četriem gadiem. Šim periodam ir noteikti divi stratēģiskie mērķi:

  • I mērķis: "Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei". Stiprinot mūsu profesionālās spējas un paplašinot revīziju tvērumu, un sava darba rezultātā radot iespējami lielāku vērtību publiskā sektora darbības pilnveidošanai, mēs veicināsim Valsts kontroles klātesamību valsts rīcībpolitikas veidošanā un uzraudzībā. Tā mēs pārliecināsimies par sabiedrības interešu ievērošanu visās sabiedrībai nozīmīgās jomās.
  • II mērķis: "Valsts kontrole strādā ekonomiski, produktīvi un efektīvi, un tās darbība ir ilgtspējīga". Mēs pastāvīgi uzlabosim sava darba kvalitāti un efektivitāti, būsim labas pārvaldības piemērs citām publiskā sektora institūcijām un ar profesionālu komandu kļūsim par vietēji un starptautiski atzītu publiskā sektora revīziju kompetences centru.