Pašnovērtējuma rīki

 

Valsts kontrole savā darbības stratēģijā ir noteikusi mērķi: “Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību (making diference to the lives of citizens) un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei”. 

 

Pašvaldība ir iedzīvotājam vistuvāk esošais valsts pārvaldes institūts, kas prasa īpašu attieksmi, revīzijās vērtējot pašvaldību darbību un rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Ir svarīgi, lai veikto revīziju rezultātus sajustu ikkatrs pašvaldības iedzīvotājs. Tāpēc revīzijās Valsts kontrole īpašu uzmanību pievērš institūciju darbības un finanšu vadības pilnveidošanai, pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai.

 

Valsts kontroles pilnvarojumu veikt revīzijas pašvaldībās nosaka Valsts kontroles likums. Revīziju katrā pašvaldībā atbilstoši Valsts kontroles darbības plāniem un kapacitātei paredzēts veikt vismaz reizi trijos gados. Balstoties uz konkrētās revīzijās izvērtētajiem jautājumiem, Valsts kontrole piedāvā pašvaldībām pašnovērtējuma rīku – anketas. Tās sniedz iespēju arī citām, revīzijā neiesaistītām pašvaldībām izvērtēt savu darbību konkrētā jomā un identificēt nepieciešamos uzlabojumus.

 


Pašnovērtējuma anketas

2023. gads

 

Revīzija “Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?” / Ceļa karte pašvaldībām darbā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem / Kartējums ar pašvaldībām aktuālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

 

Revīzija “Iedzīvotāju līdzdalība – neizmantota iespēja kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai pašvaldībās” / Anketa pašvaldības īstenotās prakses iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā novērtēšanai 

  Revīzija "Vai pašvaldībās ir izveidoti priekšnoteikumi efektīvai iedzīvotāju iesaistei fiziskajās aktivitātēs?" / Pašnovērtējuma anketa pašvaldībām savas darbības efektivitātes novērtēšanai iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanā
  Revīzija "Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?" / Anketa līdzdalības pārvērtēšanai pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās
  Revīzija "Pašvaldību rīcība ar meža resursiem" / Pašnovērtējuma anketa pašvaldībām rīcībai ar meža resursiem

 

2022. gads

 

Revīzija “Atkritumu šķirošana un tuvākie izaicinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā” / Anketa pašvaldībām, ieviešot un attīstot bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmu 

 

2021. gads

 

Revīzija “Rīgas pilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta un Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību nekustamo īpašumu projektu pārvaldība un īstenošana” / Anketa nekustamo īpašumu pārvaldīšanai pašvaldībās

 

Revīzija “Vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi?” / Anketa pašvaldību publisko ūdeņu pārvaldībai 

 

Revīzija “Vai pašvaldību tilti un pārvadi ir droši?” / Anketa pašvaldībām par tiltu pārvaldīšanu / Ceļvedis pašvaldībām tiltu uzturēšanai

 

Revīzija “NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošana publiskajā pārvaldē” / Anketa iestāžu iekšējās kontroles sistēmu izvērtēšanai “naudas atmazgāšanas” un sankciju risku pārvaldības jautājumos 

 

2020. gads

 

Revīzija "Vai Talsu novada pašvaldība pārvalda kapitālsabiedrības, sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem?"  / Anketa pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājiem kapitālsabiedrības pārvaldības novērtēšanai / Anketa pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļiem kapitālsabiedrības pārvaldības novērtēšanai. 

 

Revīzija "Vai pašvaldību rīcība, organizējot notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, ir ekonomiska un vērsta uz vides aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi?" / Anketa pašvaldībām par notekūdeņu apsaimniekošanu.

 

Revīzija “Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?” / Anketa par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu / Anketa par ēku drošuma kontroli Anketa par nedzīvojamo ēku pārvaldīšanu / Anketa iedzīvotāju pašnovērtējuma.

 

2019. gads

 

Revīzija “Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem” / Anketa infrastruktūras attīstības plānošanai un projektu īstenošanai.

 

 

Revīzija “Ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāte” / Anketa pašvaldībām ārpusģimenes aprūpes jomā.

 

2018. gads

 

Revīzija “Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?” / Anketa “Vai pašvaldībā ir izveidota optimāla skolēnu pārvadājumu sistēma?”.

 

 

Revīzija “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?” / Pašvaldības anketa / Skolotāja anketa / Izglītības iestādes anketa.

 

 

Revīzija “Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?” / Anketa par pašvaldības īstenotajām darbībām sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

 

 

Revīzija “Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?” / Anketa par pašvaldības īstenotajām darbībām kapsētu apsaimniekošanā.