Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas 2021.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai pastāv iespēja samazināt izmeklēšanas iestāžu skaitu un pārskatīt kompetenču sadalījumu starp tām?

Revīzijas mērķis ir sniegt viedokli par izmeklēšanas iestāžu, kuras izmeklē amatpersonu (darbinieku) iespējami izdarītos noziedzīgos nodarījumus, funkciju dublēšanos un iespējām tās optimizēt. Kriminālprocesa likums paredz deviņas izmeklēšanas iestādes, kas veic noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu pret amatpersonām. Tas nozīmē, ka katrā no izmeklēšanas iestādēm ir nepieciešams attīstīt kompetenci, materiāli tehnisko bāzi izmeklēšanas darbību veikšanai, kas, iespējams, nav ekonomiski un racionāli.

Nozares: Iekšlietas

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Rezervistu un rezerves karavīru sistēmas darbības efektivitāte

Nozares: Aizsardzība

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Valsts prezidenta kancelejas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Kultūra

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?

Latvijā pieaugušo izglītības politikas veidošanā un īstenošanā ir iesaistītas trīs nozaru ministrijas – Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija – un to padotības iestādes. Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai šo institūciju darbības, organizējot un īstenojot pieaugušo izglītību, ir efektīvas, produktīvas un atbilst darba tirgus vajadzībām, kā arī šo ministriju un to padotības iestāžu funkcijas un to īstenoto projektu saskaņotība ar darba tirgus vajadzībām.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Labklājība; Ekonomika

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai pašvaldību finansējums sporta izglītībai tiek piešķirts un izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem?

Revīzijas mērķis ir pārliecināties, vai pašvaldības sporta izglītību nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem. Vērtēsim, vai pašvaldību budžeta līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši noteiktajiem mērķiem un ir izsekojami, vai tiek nodrošināti nepieciešamie tehniskie resursi, vai ir izveidoti vienlīdzīgi noteikumi sporta izglītības iegūšanai pašvaldību un privātās sporta izglītības iestādēs, kā arī meklēsim labās prakses piemērus sporta izglītības organizēšanā.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Izaicinājumi pašvaldību personālpolitikā (cilvēkresursu politikā), noslēdzoties pašvaldību teritoriālajai reformai

Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībām ar jaunām administratīvi teritoriālajām robežām būs jāpārkārto savu iestāžu un kontrolēto kapitālsabiedrību tīkls, jāpārskata cilvēkresursi no personāla plānošanas viedokļa. Revīzijas mērķis ir, negaidot šo procesu noslēgumu, sniegt savu vērtējumu par pašvaldību atbilstību cilvēkresursu nodrošinājuma likumības un lietderības kritērijiem un nepieciešamās rekomendācijas, lai apsteidzoši stiprinātu labu pārvaldību vietējā pārvaldē.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Ārlietu ministrijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ārlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas 2022.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanas izvērtējums

Nozares: Iekšlietas

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)