Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Vai pašvaldības veiktās aktivitātes un investīcijas ir veicinājušas uzņēmējdarbības attīstību tās administratīvajā teritorijā?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Valsts pārvaldē nodarbināto atbildības izvērtēšana

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, ka valstī noteiktais normatīvais regulējums un institūciju īstenotā rīcība nodrošina vienotu pieeju publiskajā sektorā nodarbināto atbildības izvērtēšanai, panākot, ka pārkāpumi tiek izvērtēti, tiek piemēroti atbilstoši sodi un vainīgās personas atlīdzina radītos zaudējumus.

Nozares: Tieslietas

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai atbildīgo institūciju veiktās darbības un plānotās reformas pedagogu darba organizācijā vispārējās izglītības jomā ir pietiekamas, lai nodrošinātu pedagogu profesijā pastāvošo problēmu risinājumu

Revīzijā vērtēsim, vai atbildīgo institūciju plānotās un veiktās darbības pedagogu darba organizācijas, atalgojuma sistēmas pilnveidošanā un profesionālās kapacitātes stiprināšanā ir efektīvas un pietiekamas, lai nodrošinātu, ka vispārējās izglītības iestādēs ar skolēniem strādā kvalificēti un motivēti pedagogi. Analizēsim cēloņus, kas nosaka zemo pedagogu darba samaksas apmēru un pārslodzi, par ko norāda nozares pārstāvju, kā arī - veiktos pasākumus pedagogu ataudzes nodrošināšanā.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Nacionālo bruņoto spēku rezerves sistēmas efektivitāte

Lietderības revīzijā tiek vērtēts, vai Nacionālajos bruņotajos spēkos izveidotā rezerves sistēma ir efektīva, nodrošinot priekšnoteikumus mobilizācijai, t.i., ir nodrošināta rezerves karavīru militārās sagatavotības prasmju uzturēšana un darbojas efektīva rezerves uzskaites sistēma.

Nozares: Aizsardzība

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?

Vērtēsim, kā pašvaldībām ir veicies ar tiešās līdzdalības izvērtēšanu savās kapitālsabiedrībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Padziļināti analizēsim pašvaldību rīcību saistībā ar uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībām, kā arī to pārvaldības politiku. Sniegsim priekšlikumus pašvaldībām kā kapitāla daļu turētājiem saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesiem optimālas kapitāla struktūras izveidei kapitālsabiedrībās, īpaši ņemot vērā pašvaldību finanšu veidošanās un izlietojuma specifiku.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Vai uzņēmējdarbības inovāciju politikas plānošana un īstenošana ir efektīva un veicina uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu?

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša inovāciju politikas uzņēmējdarbībā izstrāde un īstenošana, tai skaitā, vai Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija īsteno saskaņotu un efektīvu starpinstitūciju sadarbību sekmīgai politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, kā arī, vai finansējums pētniecībai un inovāciju politikas īstenošanai izlietots efektīvi.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Ekonomika

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas 2022.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?

Latvijā pieaugušo izglītības politikas veidošanā un īstenošanā ir iesaistītas trīs nozaru ministrijas – Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija – un to padotības iestādes. Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai šo institūciju darbības, organizējot un īstenojot pieaugušo izglītību, ir efektīvas, produktīvas un atbilst darba tirgus vajadzībām, kā arī šo ministriju un to padotības iestāžu funkcijas un to īstenoto projektu saskaņotība ar darba tirgus vajadzībām.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Labklājība; Ekonomika

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par LEADER pasākumu realizāciju izmantojot ELFLA un EJZF finansējumu

LEADER/SVVA ir koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Izvēlētā pieeja, sabiedrības virzīta vietējā attīstība, kad iniciatīva savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā nāk no vietējiem iedzīvotājiem, tiek īstenota ar divu ZM administrētu fondu finansējumu - ELFLA un EJZF. Revīzijā noskaidrosim, vai, īstenojot LEADER pieeju no 2014. – 2020. gadam lauku teritorijās ir veicināta attīstība, stabilitāte un ilgtspēja un sniegsim ieteikumus nākamajam plānošanas periodam.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai pašvaldību īstenotās darbības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību un informētību?

Satversme nosaka, ka “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai” un, ka “ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā”, kas cita starpā ietver arī iedzīvotāju tiesības piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Revīzijā tiks noskaidrots, vai pašvaldības veic pietiekamas darbības, lai iedzīvotāji būtu informēti par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām (tiesībām) iesaistīties pašvaldības darbā.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai Veselības ministrijas pasākumi nodrošina agrīnu onkoloģisko slimību atklāšanu un nepieciešamo zāļu kompensāciju?

Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Veselības ministrijas īstenotā politika onkoloģijas jomā ir efektīva, ilgtspējīga un mērķtiecīga. Revīzijā tiks vērtēts, vai Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami savlaicīgi un kvalitatīvi visu veselības aprūpes līmeņu pakalpojumi, veicinot gan sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos, gan lietderīgu veselības aprūpes resursu izlietošanu onkoloģijas jomā.

Nozares: Veselības aprūpe

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Pašvaldību rīcība ar meža resursiem

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, ka pašvaldības meža resursus pārvalda ilgtspējīgi un ekonomiski. Revīzijā cita starpā pārbaudīsim, vai pašvaldības plāno un veic visas meža apsaimniekošanas ciklā paredzētās darbības ilgtspējīgai un ekonomiskai rīcībai ar meža resursiem, kā arī vērtēsim, vai meža atsavināšana notiek saimnieciski izdevīgākajā veidā.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Lietderības