Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Vai Labklājības ministrijas pieprasītais papildu finansējums mērķdotācijai pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai ir pamatots un ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim un ievērojot tiesību aktus?

Revīzijā vērtēsim vai Labklājības ministrijas 2023. un 2024. gadam pieprasītais papildu finansējums mērķdotācijai pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai ir pamatots un ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim un ievērojot tiesību aktus. Revīzija tiks veikta par laiku no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 1.jūlijam.

Nozares: Labklājība

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Vai Zemkopības ministrija veicot elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi ir rīkojusies tālredzīgi un ievērojot labas pārvaldības principus?

Valsts kontrole revīzijā pārbaudīs, vai Zemkopības ministrija, īstenojot elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi ministrijas un tās padotības iestāžu vajadzībām, ir ievērojusi attiecināmo likumdošanu un labas projektu pārvaldības principus.

Nozares: Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Situācijas izpēte par būtiskiem aspektiem un problēmjautājumiem Rail Baltica projekta īstenošanā un finansēšanā

Sadarbojoties Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstu augstākajām revīzijas iestādēm, plānots veikt situācijas izpēti un sagatavot ziņojumu par šobrīd būtiskiem projekta īstenošanas, finansēšanas un starpvalstu (pārrobežu) sadarbības jautājumiem, lai informētu visu triju Baltijas valstu valdības, parlamentus un sabiedrību par augsta līmeņa riskiem globālā projekta mērķu sasniegšanai.

Nozares: Transports un sakari

Veids: Situācijas izpēte