Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Vai valstī tiek plānveidīgi un koordinēti ieviestas intelektiskās transporta sistēmas?

Informācijas tehnoloģijās balstītās intelektiskās transporta sistēmas piedāvā jaunas iespējas transporta drošības, efektivitātes un pieejamības uzlabošanai, papildinot tradicionālo transporta infrastruktūru un satiksmes organizāciju. Vērtēsim, vai valstī ir radīti visi priekšnosacījumi intelektisko sistēmu jēgpilnai ieviešanai – normatīvā regulējuma esamību, plānošanas dokumentu saskaņotību, ieviešanas struktūru, arhitektūras ietvaru un pamata projektu koordinētību izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Nozares: Transports un sakari; E-pārvalde

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Iekšlietu nozares publisko iepirkumu sistēmas efektivitāte

Revīzijas mērķis - izvērtēt iespējamos trūkumus un uzlabojumus iekšlietu nozares publisko iepirkumu jomā, lai nepieciešamās preces un pakalpojumi tiktu iegādāti ātrāk un tērējot pēc iespējas mazāk resursus. Iekšlietu nozarē ir 3 lieli dienesti, kas jānodrošina ar funkciju izpildei nepieciešamajiem resursiem, taču bieži plānotie pasākumi netiek izpildīti iepirkumu kavēšanās dēļ. Jāidentificē iespējamos risinājumus, kas sekmētu publisko iepirkumu jomas efektivitāti.

Nozares: Iekšlietas

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Pašvaldību rīcība ar meža resursiem

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, ka pašvaldības meža resursus pārvalda ilgtspējīgi un ekonomiski. Revīzijā cita starpā pārbaudīsim, vai pašvaldības plāno un veic visas meža apsaimniekošanas ciklā paredzētās darbības ilgtspējīgai un ekonomiskai rīcībai ar meža resursiem, kā arī vērtēsim, vai meža atsavināšana notiek saimnieciski izdevīgākajā veidā.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai Veselības ministrijas pasākumi nodrošina agrīnu onkoloģisko slimību atklāšanu un nepieciešamo zāļu kompensāciju?

Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Veselības ministrijas īstenotā politika onkoloģijas jomā ir efektīva, ilgtspējīga un mērķtiecīga. Revīzijā tiks vērtēts, vai Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami savlaicīgi un kvalitatīvi visu veselības aprūpes līmeņu pakalpojumi, veicinot gan sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos, gan lietderīgu veselības aprūpes resursu izlietošanu onkoloģijas jomā.

Nozares: Veselības aprūpe

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ekonomika

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas Prokuratūras 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Satversmes tiesas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Augstākās tiesas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Pārresoru koordinācijas centra 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par resora Ministru kabinets 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu