Valsts kontrole kā starptautiska atbalsta sniedzējs un konsultants

Valsts kontroles darbs starptautiskajā arēnā ir pāraudzis būtiski augstākā līmenī – mēs esam atpazīstami kā profesionāla, progresīva un moderna augstākā revīzijas iestāde, kas spēj sniegt un sniedz konsultatīvu atbalstu citām augstākajām revīziju iestādēm. Aizvien palielinās citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pieprasījums pēc mūsu profesionālā atbalsta, mūsu pieredzi un zināšanas augstu novērtē.

 

Pirms daudziem gadiem arī Valsts kontrole bija atbalsta saņēmējs – attīstīto valstu augstākās revīzijas iestādes palīdzēja mums profesionāli attīstīties, piedāvājot savu pieredzi un labo praksi. Tas uzliek mums morālu pienākumu šobrīd atbalstīt pārmaiņu procesā esošu valstu augstākās revīzijas iestādes gan divpusējās sadarbības ietvaros, gan piedaloties starptautiskos konsultatīvos projektos.

 

Kāpēc Valsts kontrole ir konkurētspējīga un pieprasīta kā konsultants?

  • Esam profesionāli un protam savas zināšanas un pieredzi izmantot konkrētajai valstij atbilstošu risinājumu izstrādē.
  • Esam orientēti uz mērķu sasniegšanu nevis procesu izpildi un/vai darbības imitāciju.
  • Mēs izprotam attīstības stadijā esošu valstu augstāko revīzijas iestāžu reformu procesus, jo paši esam pieredzējuši pārejas periodu.
  • Mūsu revidenti komunicē ne tikai angļu, bet arī krievu valodās, kas būtiski atvieglo sadarbību ar bijušās Padomju Savienības valstu augstākajām revīzijas iestādēm.

 

Kartes

Sniedzot attīstības un konsultatīvo atbalstu, mēs veicinām Valsts kontroles un Latvijas tēla atpazīstamību un prestižu starptautiskajā arēnā. Šādi mēs nodrošinām ne tikai Valsts kontroles stratēģisko mērķu izpildi, bet arī īstenojam Latvijas valsts attīstības sadarbības politikas kopējās prioritātes. Valsts kontroles sniegtais konsultatīvais un attīstības atbalsts tiek sniegts ne tikai Eiropā, bet arī Centrālāzijas, Āzijas un Āfrikas reģionos.

 

Sadarbību īstenojam ar dažādu mehānismu palīdzību:

  • divpusējā sadarbība starp augstākajām revīzijas iestādēm (sadarbības memorandi);
  • tehniskās palīdzības līgumi, kas noslēgti starptautiski izsludinātu konkursu rezultātā (t.sk. strādājot konsorcijos ar ārvalstu konsultantu firmām);
  • Twinning projekti (projekti starp ES dalībvalstu un ES kandidātvalstu publiskā sektora institūcijām);
  • individuālu Valsts kontroles darbinieku ekspertu iesaiste starptautisku organizāciju un donoru (OECD/Sigma, Pasaules banka u.c.) konsultāciju projektos;
  • Valsts kontrole kā starptautiskais donors un INTOSAI Attīstības iniciatīvas sadarbības partneris.