Valsts kontroles darbinieki kā starptautisku organizāciju eksperti

 

Valsts kontroles un tās ekspertu profesionalitāte un pieredze ir plaši zināma un novērtēta, Valsts kontroles eksperti tiek aicināti un iespēju robežās iesaistās dažādu starptautisku donoru (OECD/Sigma, Pasaules banka), kā arī citos konsultāciju projektos. Valsts kontroles ekspertu zināšanas dažādo projektu ietvaros ir tikušas novērtētas Turcijā, Alžīrijā, Ēģiptē, Lībijā, Marokā, Tunisijā, Jordānijā, Libānā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē, Serbijā, Kirgizstānā, Palestīnā u.c. valstīs.

 

Valsts kontroles ekspertīze skar gan ar augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti saistītas jomas, gan valsts finanšu vadības aspektus, piemēram:

  • strukturālo reformu progresa izvērtējums publisko finanšu vadības (PIFC) un ārējā audita jomā;
  • pārmaiņu vadība augstākajā revīzijas iestādē;
  • augstākās revīzijas iestādes komunikācijas ar mērķauditorijām (stakeholders) procesu pilnveidošana;
  • audita metodoloģiju un darba atbilstības starptautiskajiem audita standartiem izvērtējums; 
  • valsts saimnieciskā gada pārskata revīziju veikšana;
  • atbalsts IT sistēmu revīzijās un IT revīziju procedūru pilnveidē;
  • lietderības revīziju praktiskie aspekti, kvantitatīvas un kvalitatīvas izlases veidošana u.c.