Valsts kontrole kā starptautisku apmācību centrs

 

Valsts kontrole regulāri saņem citu valstu augstāko revīzijas iestāžu lūgumus sniegt atbalstu to institucionālās vai audita kapacitātes stiprināšanā. Valsts kontrole izvērtē katru gadījumu individuāli un lemj par šāda atbalsta nodrošināšanu apmācību veidā Valsts kontrolē.

 

Ņemot vērā katras augstākās revīzijas iestādes specifiku, piemēram, tās mandātu vai noteiktos stratēģiskās attīstības virzienus, katras augstākās revīzijas iestādes vajadzība pēc starptautiskas pieredzes un zināšanām konkrētajā brīdī var būt atšķirīgas.

 

Valsts kontroles nesen organizētās apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes:

  • Laosas Augstākajai revīzijas iestādei tika novadīti divi vebināri par vispārējiem principiem publiskā sektora revīziju veikšanai un ieteikumu ieviešanas uzraudzību atbilstoši starptautiskajiem revīzijas standartiem. Vairāk …
  • Tadžikistānas augstākā revīzijas iestāde tika iepazīstināta ar Valsts kontroles pieredzi cilvēkresursu plānošanā, darbinieku apmācībā, Rezultativitātes vadīšanas sistēmas ieviešanā, ikgadējā darba plāna izstrādē, darba laika uzskaites sistēmas piemērošanā, augstākās revīzijas iestādes IT infrastruktūras izveidē, IT drošības risinājumu izstrādē un revīziju atbalsta rīku piemērošanā. Vairāk ... 
  • Kazahstānas augstākajai revīzijas iestādei tika sniegta informācija par pašvaldību darba efektivitātes vērtēšanu revīzijās un par to, kā tiek plānotas šādas revīzijas un kā top ieteikumi pēc revīzijām. Vairāk ... 
  • Gruzijas augstākās revīzijas iestādes un parlamenta pārstāvjiem tika sniegta informācija par revīziju praktiskajiem jautājumiem un sadarbību ar Saeimu. Vairāk ... 
  • Indonēzijas augstākā revīzijas iestāde tika iepazīstināta ar iestādes pārvaldības modeli un pieredzi revīziju praktiskajos jautājumos, sadarbību ar Saeimu un revīziju ieteikumu ieviešanas procesu, kā arī ar stratēģiskajiem mērķiem un to sasniegšanas izaicinājumiem.
  • Butānas augstākajai revīzijas iestādei tika sniegta Valsts kontroles pieredze revīziju veikšanā, ieteikumu ieviešanas monitoringā un sadarbībā ar Saeimu, kā arī stratēģiskajā plānošanā. Vairāk ...