Atpakaļ

Par Iekšlietu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts kontrolei nebija iespējams gūt pārliecību par Iekšlietu ministrijas konsolidētā gada pārskata bilances postenī “Uzkrājumi” 11 475 323 euro vērtībā pilnīgumu un novērtējumu, jo Iekšlietu ministrija nav nodrošinājusi aprēķinu veikšanu uzkrājumiem izdienas pensijām, kas Iekšlietu ministrijas resora iestādēs nodarbinātajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tiks piešķirtas nākotnē.

Izņemot minēto neatbilstību ietekmi, Iekšlietu konsolidētais 2019.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Iekšlietu ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Iekšlietu ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Iekšlietas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-10/2019

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2019.-31.12.2019.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, Valsts policijas koledža, Iekšējais drošības birojs,