Apspriede pirms iepirkuma Mobilo sakaru pakalpojumu iegāde

Paziņojums piegādātājiem par plānoto apspriedi pirms iepirkuma “Mobilo sakaru pakalpojumu iegāde” sākšanas (paziņojums publicēts Valsts kontroles tīmekļvietnē: https://lrvk.gov.lv/lv/par-mums/finansu-raditaji/iepirkumi)

 

Apspriede tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu.
Iepirkums tiks veikts Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.
Apspriedes mērķis - informēt ieinteresētos piegādātājus par plānoto iepirkumu un iepirkuma priekšmeta saturu,   kā arī iegūt atgriezenisko saiti no ieinteresētajiem piegādātājiem, apzināt tirgus situāciju un sagatavot pēc iespējas kvalitatīvu iepirkuma dokumentāciju.

 

Apspriedes ietvaros apspriežamie jautājumi:

  • iepirkuma tehniskās specifikācijas projekts;
  • piegādātāja kvalifikācijas prasību projekts.

 

Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta (t.sk. veikts ieraksts, lai sagatavotu kopsavilkumu par apspriedes norisi). 
Ieinteresētajiem piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu un ieinteresētie piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

Par apspriedes norisi, apspriestajiem jautājumiem 5 (piecu) darbdienu laikā pēc apspriedes dienas tiks sagatavots  apspriedes ziņojums. Apspriedes ziņojums ir vispārpieejama informācija, pasūtītājs nodrošina minētā dokumentu izsniegšanu interesentiem triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas (neskaitot informācijas apkopošanas laiku).
 

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Mobilo sakaru pakalpojumu iegāde”.
Apspriedes norises vieta: Attālināti MS Teams platformā.
Apspriedes norises laiks: 2023. gada 3. oktobrī, plkst.: 10:00.
Plānotais norises laiks līdz 2 stundām.

 

Piegādātājs uz apspriedi var pieteikties līdz: 2023. gada  2. oktobrim, plkst.: 10:00.

Piegādātājs par dalību apspriedē informē, sūtot e- pastu uz elektroniskā pasta adresi: Janis.Gustins@lrvk.gov.lv.

 

Piegādātājs pieteikumā norāda: Piegādātāja nosaukumu
Reģistrācijas numuru
Kontaktpersonu
Kontaktpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi

 

Pēc piegādātāja pieteikuma saņemšanas: 

 

Ieinteresētā piegādātāja kontaktpersonai uz tās norādīto e - pasta adresi vienas darbdienas laikā tiks nosūtīts:

  • iepirkuma tehniskās specifikācijas projekts;
  • piegādātāja kvalifikācijas prasību projekts.

 

*Pasūtītājs vērš uzmanību, ka pasūtītāja pārstāvju sniegtā informācija apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un attiecīgā informācija var būtiski mainīties, izstrādājot konkrētā iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) pasūtītājam un ieinteresētajiem piegādātājiem.