Zaļināšanas plāns 2022-2025

Zeme ir mūsu mājas, par kurām kopīgi jārūpējas, savā ikdienā un darba vietā ieviešot ilgtspēju veicinošus paradumus. Arī mēs, #ValstsKontrolesKomanda, esam motivēti darīt vairāk, regulāri novērtējot un aktualizējot iestādes darba praksi zaļināšanā jeb videi draudzīgā saimniekošanā. Valsts kontroles zaļināšanas plāns 2022.–2025. gadam (Zaļināšanas plāns) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā esam noteikuši mērķi, darbības virzienus, īstenojamās aktivitātes un sasniedzamos rezultātus, kā arī rādītājus nākamajiem trīs gadiem.

Pirms Zaļināšanas plāna izstrādes veicām virkni sagatavošanās pasākumu.

1. Veicām Valsts kontroles darbības ilgtspējas novērtējumu*.

2. Apzinājām un izvērtējām Valsts kontroles ietekmi uz vidi**.

3. Balstoties uz apkopotajiem datiem, identificējām sešas jomas (pārvaldība, energoefektivitāte, iepirkumi, dabas resursu patēriņš un tam pakārtotā atkritumu apsaimniekošana, transporta izmantošana), kurās nepieciešami uzlabojumi Valsts kontroles darbībā. Tās ir iekļautas Zaļināšanas plānā.

Aicinām ikvienu iestādi un organizāciju izvērtēt savas iespējas pievērsties ilgtspējas jautājumiem.

Zaļināšanas plānsInfografika

 

Valsts kontrole izstrādāja un 2022. gadā apstiprināja ZAĻINĀŠANAS PLĀNU (2022. – 2025. gadam). Viens no plānā noteiktajiem mērķiem – samazināt radīto atkritumu daudzumu. Šim nolūkam 2023. gadā tika īstenots pilotprojekts, līdzšinējo praksi – nevajadzīgas / nokalpojušas lietas nodot utilizācijā, aizvietojot ar ELEKTRONISKO IZSOLI. Iepazīsti mūsu pieredzi šeit

 

*Balstoties uz INTOSAI Vides revīziju darba grupas sagatavotu pašnovērtējuma anketu augstākajām revīzijas iestādēm.
**Izmantojot ISO 14001 “Vides pārvaldības sistēmas” principus un pieeju, identificējot aspektus, kuros ir konstatējama ietekme uz vidi.