Apspriede par DVS iegādi, ieviešanu un uzturēšanu

Paziņojums piegādātājiem par plānoto apspriedi pirms  Valsts kontroles dokumentu vadības sistēmas  iegādes, ieviešanas un uzturēšanas iepirkuma sākšanas (paziņojums publicēts Valsts kontroles tīmekļvietnē: https://lrvk.gov.lv/lv/par-mums/finansu-raditaji/iepirkumi)

Apspriede tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu.
Iepirkums tiks veikts Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.
Apspriedes mērķis - informēt ieinteresētos piegādātājus par plānoto iepirkumu un iepirkuma priekšmeta saturu,   kā arī iegūt atgriezenisko saiti no ieinteresētajiem piegādātājiem, apzināt tirgus situāciju un sagatavot pēc iespējas kvalitatīvu iepirkuma dokumentāciju.

Apspriedes ietvaros apspriežamie jautājumi:

  • iepirkuma tehniskās specifkācijas projekts;
  • piegādātāja un tā piesaistītā personāla kvalifkācijas  prasību projekts;
  • piedāvājuma izvēles kritēriju projekts.

 

Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta (t.sk. veikts ieraksts, lai sagatavotu kopsavilkumu par apspriedes norisi). 
Ieinteresētajiem piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu un ieinteresētie piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

Īss kopsavilkums par apspriedes norisi, apspriestajiem jautājumiem un saņemtajām atbildēm tiks publicēts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apspriedes dienas Valsts kontroles  tīmekļvietnē sadaļā https://www.lrvk.gov.lv/lv/par-mums/ finansu-raditaji/iepirkumi.

 

Plānotā iepirkuma nosaukums: Valsts kontroles dokumentu vadības sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana.
Apspriedes norises vieta: klātienē Valsts kontroles 1012. telpā, Skanstes ielā 50, Rīgā, kā arī attālināti MS Teams platformā.
Apspriedes norises laiks: 2023. gada 7. jūlijā, plkst.: 10:00.

 

Piegādātājs uz apspriedi var pieteikties līdz: 2023. gada 3.jūlijam, plkst.: 17:00.

Piegādātājs par dalību apspriedē informē, sūtot e- pastu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@lrvk.gov.lv.

Piegādātājs pieteikumā norāda: Piegādātāja nosaukumu  Reģistrācijas numuru
Kontaktpersonu
Kontaktpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi
Vēlamo piedalīšanās veidu -  klātienē/attālināti
Norādi, ja piegādātājs nevēlas, lai tiktu no kopsavilkumā par apspriedes norisi.

 

Pēc piegādātāja pieteikuma saņemšanas:

Ieinteresētā piegādātāja kontaktpersonai uz tās norādīto e - pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 4. jūlija  plkst.: 17:00. tiks nosūtīts:

  • uzaicinājums uz apspriedi;
  • iepirkuma tehniskās specifikācijas projekts;
  • piegādātāja un tā piesaistītā personāla kvalifikācijas prasību projekts;
  • piedāvājuma izvēles kritēriju projekts.

 

*Pasūtītājs vērš uzmanību, ka pasūtītāja pārstāvju sniegtā informācija apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un attiecīgā informācija var būtiski mainīties, izstrādājot konkrētā iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) pasūtītājam un ieinteresētajiem piegādātājiem.