Valsts kontroles eksperti līdzdarbojas Moldovas augstākās revīzijas iestādes darbības izvērtējumā

03.11.2020.

Valsts kontrole sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Turcijas augstākās revīzijas iestādes ekspertiem šobrīd piedalās Moldovas augstākās revīzijas iestādes (ARI) darbības izvērtējumā. Moldovas ARI darbības izvērtējums  ir turpinājums nu jau četru gadu garumā īstenotajiem attīstības sadarbības projektiem Moldovas, Ukrainas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) ieviešanas procesā. 

Limas deklarācija par Augstāko revīzijas iestāžu neatkarību principu ievērošanu nosaka, ka ARI darbība nav un nevar tikt pakļauta citu publiskā sektora institūciju  pārbaudēm. Tomēr ikkatrai augstākajai revīzijas iestādei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums, tāpēc vienīgais starptautiski akceptētais veids, kā šādu izvērtējumu veikt, ir t.s. Peer review jeb savstarpējās pārbaudes. Atbilstoši starptautiskajiem INTOSAI revīzijas standartiem šādas pārbaudes vienā Valsts kontrolē veic citu valstu Valsts kontroļu pārstāvji.

Šobrīd atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām Moldovas ARI darbības efektivitāti tiešsaistes režīmā vērtē ekspertu grupa, kuru vada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). Peer review grupā ir pārstāvētas arī Latvijas un Turcijas ARI.

Pārbaudes aptver tādus Moldovas ARI darbības aspektus kā iestādes neatkarība un tiesiskais ietvars, finanšu revīziju metodoloģija un tās kvalitātes kontrole, tajā skaitā, revīzijas procesa, ziņojumu sagatavošanas un to ietekmes novērtējums. Savukārt, Latvijas Republikas Valsts kontrole vērtē Moldovas augstākās revīzijas iestādes komunikācijas aspektus ar ieinteresētajām pusēm un sadarbību ar parlamentu.

Atbilstoši parakstītajam memorandam pārbaudes plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Izvērtēšanas rezultātā Moldovas ARI iegūs neatkarīgu vērtējumu par sava darba efektivitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Novērtējumā arī tiks sniegti ieteikumi iestādes tālākai attīstībai un darba metožu pilnveidošanai.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa norāda, ka ir svarīgi turpināt uzsāktās Valsts kontroles iniciatīvas atbalsta sniegšanā Moldovas ARI attīstības procesos, sniedzot profesionālu atbalstu kolēģiem revīzijas darba pilnveidošanā un tuvinot Moldovas ARI darbību ISSAI standartos noteiktajiem principiem. Šāda sadarbība pozitīvi sekmēs Moldovas ARI tālāko attīstību, starptautisko saistību izpildi un iestādes noteikto mērķu sasniegšanu.

Attīstības sadarbības projekta īstenošanai finansējums piešķirts no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna 2020. gadam paredzētajiem līdzekļiem un OECD līdzfinansējuma.

Moldovas ARI ir neatkarīga iestāde, kas pārbauda visu valsts, pašvaldību un citu atvasināto publisko personu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu.

Foto: Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Moldovas Augstākās revīzijas iestādes vadītājs Marians Lupu