Valsts kontrole sniedz atbalstu Uzbekistānas kolēģiem starptautisko revīzijas standartu piemērošanā

25.06.2024.

Valsts kontroles eksperti jūnijā darba vizītē Taškentā, Uzbekistānā, sniedza profesionālo atbalstu Uzbekistānas Augstākās revīzijas iestādei (ARI) tās attīstības un kapacitātes celšanā, stiprinot iestādes tuvināšanos Starptautiskiem standartiem augstākajām revīzijas iestādēm (ISSAI).

Valsts kontroles atbalsts Uzbekistānas ARI sniegts, atsaucoties iestādes aicinājumam iepazīties ar Valsts kontroles pieredzi un labo praksi ISSAI standartu pārņemšanā un to praktiskajā piemērošanā, jo īpaši finanšu, atbilstības un lietderības revīziju jomā. Ņemot vērā, ka Uzbekistānas ARI ir jaunākā Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI dalībvalsts, atbilstība standartu principiem un pielāgošanai ir būtisks aspekts virzībai uz efektīvu  publisko finanšu līdzekļu sistēmas pārvaldību.

Vizītes laikā Valsts kontroles eksperti sniedza ieskatu finanšu un atbilstības revīziju principos – plānošanā, atlasē, informācijas analīzē un risku novērtējumā. Izmantojot praktiskus piemērus no Valsts kontroles revīziju darba, sniegta informācija par praktisko metožu un instrumentu izmantošanu, analizēti dažādi piemēri un raksturīgas situācijas revīziju veikšanā. 

Kopš 2024. gada atbalsta sniegšana Uzbekistānas ARI iekļauta Valsts kontroles īstenotajā attīstības sadarbības programmā ”ES Austrumu partnerības augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā”. Šī projekta finansējums piešķirts no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna līdzekļiem. 

Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā; 
  • sniedz attīstības u.c. veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai
Ivo Valdovskis
Valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: 23282273 | E-pasts: ivo.valdovskis@lrvk.gov.lv