Valsts kontrole konkursā izraudzīsies jaunu padomes locekli

03.06.2024.

Valsts kontrole izsludinājusi konkursu uz padomes locekļa amata vietu, kura kompetencē būs ekonomikas, satiksmes, enerģētikas un klimata pārmaiņu nozares jautājumi. Amats kļūs vakants šī gada septembrī, kad beigsies otrais pilnvaru termiņš vienam no pašreizējiem padomes locekļiem. Valsts kontroles padomes loceklis veic arī revīzijas departamenta direktora pienākumus. Kandidātu amatā apstiprina Saeima pēc valsts kontroliera ieteikuma.

Valsts kontrolieris Edgars Korčagins: “Valsts kontroles padomes locekļi koleģiāli nodrošina organizācijas stratēģisko vadību un attīstību, lai vairotu sabiedrības uzticību publiskajam sektoram, padarītu mūsu valsts attīstību mērķtiecīgāku un ievērojami uzlabotu atdevi, kādu sabiedrība gūst no publiskā sektora darba. Kopā ar jauno komandas locekli turpināsim paaugstināt revīziju darba produktivitāti, revīzijas īstenosim augsta riska jomās, kā arī pilnveidosim sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām. Mēs sagaidām, ka jaunais vadības komandas loceklis būs augstas raudzes profesionālis ar skaidru redzējumu par revīziju darba attīstību departamenta atbildībā esošajās jomās.”

Par pieteikšanos amatam un konkursa norisi (plašāka informācija – šeit):

  • pretendentiem līdz 30. jūnijam jāiesniedz konkursam nepieciešamie dokumenti;
  • atlase notiks divās kārtās, nepieciešamības gadījumā rīkojot trešo kārtu;
  • atlases komisijas sastāvā ir valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi, kā arī divi neatkarīgi novērotāji – viens no sabiedriskās politikas centra “Providus” un otrs no Valsts kontroles Sabiedriskās padomes;
  • atbilstoši Valsts kontroles likumā noteiktajam pretendents var būt Latvijas pilsonis, kurš brīvi pārvalda valsts valodu, ir ieguvis augstāko izglītību un kura profesionālā kvalifikācija, kā arī pēdējo piecu gadu darba pieredze ļauj veikt Valsts kontroles uzdevumus;
  • pretendentam jābūt nevainojamai reputācijai.

Pirmajā kārtā komisija vērtēs pretendentu atbilstību prasībām, kā arī viņu redzējumu (rakstveidā) par būtiskākajiem izaicinājumiem Latvijā tautsaimniecības, enerģētikas un satiksmes nozarēs un Valsts kontroles iespējām ar revīziju darbu sniegt ieguldījumu šo izaicinājumu pārvarēšanā.

Otrajā kārtā izvirzītie pretendenti prezentēs savu redzējumu, skaidros savu motivāciju strādāt amatā un atbildēs uz komisijas jautājumiem.

Ja būs nepieciešams, saskaņā ar komisijas lēmumu notiks atlases trešā kārta, kurā papildus vērtēs pretendenta vadības kompetences un reputāciju.

Atbilstoši atlases rezultātiem konkursa komisija izvirzīs pretendentu Valsts kontroles padomes locekļa amatam, savukārt valsts kontrolieris lems par pretendenta ieteikšanu apstiprināšanai Saeimā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Informāciju sagatavoja
Aivis Majors
Sabiedrisko attiecību speciālists digitālā satura izstrādē

Plašākai informācijai
Ivo Valdovskis
Valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālrunis 23282273 | E-pasts ivo.valdovskis@lrvk.gov.lv