Valsts kontrole EUROSAI sanāksmē dalās pieredzē par valsts civilās aizsardzības sistēmas plānošanu un gatavību

30.10.2023.

Oktobra izskaņā Bukarestē, Rumānijā, aizvadīta Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) Katastrofu seku likvidēšanas audita darba grupas sanāksme. Tajā diskutēts par augstāko revīzijas iestāžu nozīmīgo lomu valstu sagatavotībā katastrofu novēršanā – novērtējot finanšu resursus, risku pārvaldības mehānismus un pieejamo programmu efektivitāti.

Valsts kontroli darba grupas sanāksmē pārstāvēja vecākā valsts revidente juriste Agnese Oļševska, piedaloties pārstāvjiem arī no Ukrainas, Rumānijas, Igaunijas, Polijas, Bulgārijas, Moldovas, Serbijas, Turcijas, Gruzijas, Ungārijas un ASV augstākajām revīzijas iestādēm (ARI). Vērtējams, ka katastrofu radīto zaudējumu apjoms pasaulē ir daudz lielāks, nekā aprēķinos fiksēts, tādēļ ir svarīgi uzlabot valstu sagatavotību, kas nodrošina cilvēku drošību ārkārtas situācijās.

Atsaucoties darba grupas vadības Ukrainas ARI aicinājumam, Valsts kontroles padomes locekle Kristīne Jaunzeme attālināti iepazīstināja ar būtiskākajiem secinājumiem un ieteikumiem pēc revīzijas par valsts civilās aizsardzības sistēmas plānošanu un gatavību Latvijā. Padomes locekle prezentācijā sniedza ieskatu atbildības jomu sadalījumā, plānošanā, risku novērtēšanā, mācībās un materiālo rezervju nodrošināšanā.

Ar pieredzi par dažādiem komunikācijas kanāliem ar sabiedrību par rīcību un gatavību ārkārtas situācijās dalījās Rumānijas ARI. Tieši efektīvas brīdināšanas sistēmas uzsvērtas kā būtisks faktors katastrofu gadījumos, ko jau 2022. gadā izvirzījusi Apvienoto Nāciju Organizācija. Savukārt Polijas ARI sniedza ieskatu Covid-19 apkarošanā un finansējuma izlietojumā, kā arī secinājumos par plānošanās efektivitāti mērķu sasniegšanā.

Vienlaikus darba grupas tikšanās laikā notiekošajā seminārā par ARI izaicinājumiem esošo katastrofu laikā, Ukrainas pārstāvji informēja par ARI lomu kara situācijā un kara radītajiem zaudējumiem ekosistēmai, kas skar ne tikai Ukrainu, bet arī citas valstis. Īpaši uzsvērta informācijas aprites nozīme, lai spētu attiecīgi reaģēt un īstenot aktivitātes.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents. EUROSAI ir starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 51 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu. Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995. gada, bet EUROSAI valdē konkursa kārtībā uz sešiem gadiem tika ievēlēta 2017. gadā. Kopš 2021. gada Valsts kontrole atbild par EUROSAI sadarbību ar ārējām organizācijām.
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam aprit 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai
Ivo Valdovskis
Valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: M. 29274446 | E-pasts: ivo.valdovskis@lrvk.gov.lv