Valsts kontrole aicina pedagoģijas studentus piedalīties aptaujā

20.12.2023.

Valsts kontrole lietderības revīzijā par pedagogu ataudzes plānošanu un noturību profesijā veic pedagoģiskās izglītības programmu studentu aptauju. Studentu viedoklis ir būtisks, lai revīzijas rezultātā varētu sniegt ieteikumus sistēmas pilnveidei, t.sk. ieteikumus pedagoģiskās izglītības programmu kvalitatīvas apguves nodrošināšanai.

Lai izvērtētu studentu apmierinātību ar izvēlēto izglītības programmu, kā arī darba attiecību uzsākšanas ietekmi uz mācībām, revīzijas komanda aicina studentus, saņemot Valsts kontroles aicinājumu piedalīties aptaujā un saiti uz aptaujas anketu, to aizpildīt, lai tā  sniegtu savu ieguldījumu sistēmas uzlabošanai.

Aptauja ir anonīma, un to var aizpildīt līdz 2024.gada 31.janvārim.. Revīzijas ziņojumā visas atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā un netiks atklāta informācija, kas ļautu identificēt  aptaujas dalībniekus.

Galvenie aptaujas jautājumi ir par (1)apmierinātību ar izvēlēto izglītības programmas mācību kvalitāti, (2)  darba attiecību uzsākšanu un (3)  motivāciju izvēlēties pedagoģiskās izglītības programmu.

Revīzijas komanda pateicas augstākās izglītības iestādēm par sadarbību, jo studenti tiek uzrunāti ar augstākās izglītības iestāžu starpniecību.

Par revīziju

Lietderības revīzijā “Vai atbildīgo institūciju veiktās darbības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu ataudzes un noturības profesijā nodrošināšanai ir bijušas efektīvas” vērtē, vai tiek sagatavoti izglītības iestādēm nepieciešamie pedagogi, vai ir darīts nepieciešamais, lai veicinātu pedagoģijas izglītības programmu absolventu darba gaitu uzsākšanu izglītības iestādē un vai ir radīti priekšnoteikumi, lai sekmē pedagogu noturību izglītības iestādē pedagoga profesijā.

Revidējamā vienība ir Izglītības un zinātnes ministrija. Revīziju plānots noslēgt 2024.gada maijā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv