Valsts kontrole aicina Latvijas skolotājus novērtēt apmierinātību ar darbu profesijā

08.01.2024.

Valsts kontrole lietderības revīzijā par pedagogu ataudzes plānošanu un noturību profesijā veic sākumizglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāju aptauju. Skolotāju viedoklis ir būtisks – tas palīdzēs novērtēt viņu apmierinātību ar darbu profesijā, lai #PēcRevīzijas sniegtu konkrētus ieteikumus sistēmas pilnveidei.

Lai izvērtētu apmierinātību ar darbu profesijā, revīzijas komanda aicina skolotājus, saņemot portālā www.e-klase.lv aicinājumu piedalīties aptaujā un saiti uz aptaujas anketu, to aizpildīt, tā sniedzot  savu ieguldījumu sistēmas pilnveidei. Skolotāju aptaujas anketa pieejama, ielogojoties portālā www.eklase.lv.

Aptauja ir anonīma, un to var aizpildīt līdz  28. janvārim. Revīzijas ziņojumā visas atbildes izmantos apkopotā veidā un netiks atklāta informācija, kas ļautu identificēt aptaujas dalībniekus.

Galvenie aptaujas jautājumi ir par (1) kompetences pilnveides iespējām, (2) sociālo atbalstu, (3) psiholoģisko atbalstu, (4) darba slodzi u. c.

Par revīziju

Lietderības revīzijā “Vai atbildīgo institūciju veiktās darbības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu ataudzes un noturības profesijā nodrošināšanai ir bijušas efektīvas” vērtē, vai tiek sagatavoti izglītības iestādēm nepieciešamie pedagogi, vai ir darīts nepieciešamais, lai veicinātu pedagoģijas izglītības programmu absolventu darba gaitu uzsākšanu izglītības iestādē un vai ir radīti priekšnoteikumi, lai sekmētu pedagogu noturību izglītības iestādē pedagoga profesijā.

Revidējamā vienība ir Izglītības un zinātnes ministrija. Revīziju plānots noslēgt 2024. gada maijā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv