Atpakaļ

Par Latvijas Republikas 2021.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Valsts kontrole ir noslēgusi ikgadējo revīziju par valsts saimnieciskā gada pārskatu. Lai arī līdzīgi kā iepriekšējos gados - sniegts atzinums ar iebildēm, daudz ir paveikts valsts finanšu uzskaites sakārtošanai.

Pozitīvu atzinumu joprojām neļauj sniegt atsevišķi nesakārtoti jautājumi uz kuriem Valsts kontrole norāda gadu no gada. Pamatojoties uz revīzijā konstatētajiem faktiem, izņemot sadaļā Atzinuma ar iebildēm pamatojums minēto jautājumu ietekmi, Saimnieciskā gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par valsts finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un valsts darbības finansiālajiem rezultātiem saimnieciskajā gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-26/2021.

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

04.10.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

15.09.2022.