Valsts kontrole INTOSAI sanāksmē Parīzē dalās pieredzē par atbalsta projektu vadīšanu jaunattīstības valstīs

16.11.2023.

Šonedēļ Parīzē, Francijā, Valsts kontrole dalās pieredzē par atbalsta projektu vadīšanas praktiskajiem aspektiem jaunattīstības valstīs. Tikšanās notiek Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) izveidotās Attīstības iniciatīvas (IDI) Globālās godprātības iniciatīvas (GSAI) ietvaros, kurā Valsts kontroles eksperti sniedz praktisku atbalstu Dominikas augstākās revīzijas iestādei. 

Tikšanās mērķis ir stiprināt atbalsta projektu vadīšanu izaicinošos apstākļos, īpaši ņemot vērā atbalsta saņēmēju iestāžu darbības principus. Pasākuma dalībnieki diskutē par trīs būtiskiem elementiem, t sk. 1) esošā projektu vadīšanas prakse, tās stiprās un vājās puses, 2) dažādu procedūru, sistēmu, rīku pielietošana un atbalsta saņēmēju projektu pārvaldības iespējas un pieredze, kā arī 3) turpmākā atbalsta projektu vadīšanas prakses pielāgošana un pilnveidošana.

Atbalsta projektu mērķis ir stratēģiski uzlabot augstāko revīzijas iestāžu spēju veikt valstiski nozīmīgas revīzijas. Atbalsta projektos iespējams saskarties ar sarežģītiem procesiem un daudzām ieinteresētajām pusēm, tādēļ, spēcīga un proaktīva projektu vadība ir būtisks veiksmes faktors. Valstu konteksts izaicinājuma apstākļos parasti nozīmē neprognozējamību, resursu trūkumu un īpaši jutīgu politisko vidi. Tas ietekmē to, kā partneri apstrādā informāciju, sadarbojas ar ieinteresētajām pusēm un plāno aktivitātes.

Turklāt faktiskās atbalsta projektu vadības lomas, ieviestās sistēmas un rutīnas dažādās valstīs atšķiras. Tas rada unikālu iespēju mācīties, iegūt jaunu pieredzi un apmainīties ar idejām. Piem., viena no šādām jomām ir digitālo rīku izmantošana. Pandēmijas laikā to pielietojums un funkcionalitāte būtiski attīstījusies, tomēr šādos atbalsta projektos svarīgi izvēlēties pareizos rīkus un tos izmantot efektīvi.

IDI GSAI finansē no Eiropas Savienības, ASV valdības un IDI finanšu līdzekļiem, kā arī sadarbības partneru finanšu un tehniskiem resursiem un tās pirmās fāzes ieviešana plānota līdz 2025. gadam.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents. EUROSAI ir starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 51 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu. Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995. gada, bet EUROSAI valdē konkursa kārtībā uz sešiem gadiem tika ievēlēta 2017. gadā. Kopš 2021. gada Valsts kontrole atbild par EUROSAI sadarbību ar ārējām organizācijām.
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai
Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv