ES valstu kontrolieri diskutēs par revīzijām saistībā ar Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu

03.05.2022.

No 3. līdz 4. maijam valsts kontrolieris Rolands Irklis piedalās Eiropas Savienības (ES) augstāko revīzijas iestāžu sadarbības platformas jeb Kontaktkomitejas ikgadējā sanāksmē Luksemburgā.

Viens no centrālajiem Kontaktkomitejas diskusiju tematiem šogad ir ES augstāko revīzijas iestāžu (ARI) izaicinājumi saistībā ar Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) un valstu nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu. Pasākumā ARI vadītāji un Eiropas Revīzijas palāta apspriedīs arī aktuālos jautājumus par plānotajām revīzijām saistībā ar ANM plāna īstenošanu. R.Irklis iepazīstinās ar izaicinājumiem saistībā ar Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanu, t.sk. potenciālo ietekmi uz valsts budžetu.

“Kopumā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā iekļauti 85 pasākumi (24 reformas, 61 investīcija) ar konkrēti sasniedzamajiem mērķiem katrā komponentē un kopējo finansējumu 1,82 mljrd. eiro. Mums ir būtiski apzināt citu Eiropas Savienības valstu pieredzi saistībā ar atveseļošanas plāna sagatavošanas gaitu, ieviešanas riskiem un finansējumu plānā ietverto pasākumu īstenošanai, lai gūtu visaptverošu novērtējumu,” norāda valsts kontrolieris R.Irklis. Valsts kontrole tuvākajā laikā publicēs situācijas izpētes ziņojumu par izaicinājumiem, ar kādiem saskaramies, sagatavojot un īstenojot Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu.

Kontaktkomiteja ir ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas vadītāja autonoma un neatkarīga apvienība, kuras darbības mērķis ir stiprināt ES finanšu vadību un iestāžu labu pārvaldību. Valsts kontrole ir Kontaktu komitejas locekle kopš 2004. gada 1. maija.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.