Valsts kontrole starptautisku organizāciju vadības struktūrās

 

Gandrīz visās pasaules valstīs ir viena Augstākā revīzijas iestāde. Latvijā tā ir Valsts kontrole. 196 Augstākās revīzijas iestādes no visas pasaules ir apvienojušās starptautiskajā Augstāko revīzijas iestāžu organizācijā INTOSAI. INTOSAI ir piecas reģionālās organizācijas – Valsts kontrole ir EUROSAI locekle.

 

Valsts kontroles profesionālā un aktīvā darbība ir pamanīta un novērtēta arī starptautiskā līmenī. Valsts kontrole konkursa kārtībā ir ievēlēta EUROSAI vadības struktūrā - valdē, kā arī ir pārstāvēta INTOSAI Profesionālo standartu komitejas Finanšu revīzijas un grāmatvedības apakškomitejā (FAAS).

 

Šī pārstāvniecība veicina ne tikai Valsts kontroles un Latvijas valsts starptautisko atpazīstamību un reputāciju, bet arī ļauj izmantot šo starptautiskās sadarbības platformu un mums piešķirtās pilnvaras, lai panāktu Valsts kontroles stratēģisko un profesionālo interešu iekļaušanu starptautisko organizāciju dienas kārtībā un to respektēšanu lēmumu pieņemšanā.

 

Valsts kontroles dalība EUROSAI valdē un INTOSAI FAAS ir tiešā veidā vērstas uz Valsts kontroles mērķa sasniegšanu – kļūt par starptautiski atzītu publiskā sektora revīziju kompetences centru.

 

Dalība šajās starptautisko organizāciju struktūrās ir apliecinājums ne vien Valsts kontroles profesionalitātei un kompetencei, bet arī veids, kādā Valsts kontrole spēj nodrošināt pasaules līmeņa darba kvalitāti Latvijā.