INTOSAI Profesionālo standartu komitejas Finanšu revīzijas un grāmatvedības apakškomiteja

Kopš 2021.gada Valsts kontrolei ir novērotāja statuss INTOSAI Profesionālo standartu komitejas Finanšu revīzijas un grāmatvedības apakškomitejā (FASS). 


Visu nacionālo augstāko revīzijas iestāžu uzdevums ir viens – savā valstī auditēt publiskā sektora institūcijas, pašvaldības un valstij, un pašvaldībām piederošus vai daļēji piederošus uzņēmumus. Ne tikai finanšu uzskaites pareizību, bet arī izdevumu un rīcības atbilstību un lietderību. Revidentiem visās pasaules valstīs ir jāstrādā ar vienām un tām pašām metodēm – gan tāpēc, lai mūsu audita atzinumi būtu salīdzināmi, gan tāpēc, lai auditētās iestādes būtu salīdzināmas un arī valstis būtu salīdzināmas. Audita metodes ir aprakstītas INTOSAI izstrādātajos starptautiskajos audita standartos – ISSAI. Ar Valsts kontroles likumu un Revīzijas pakalpojumu likumu ISSAI tiek atzīti kā Latvijas Republikā izmantojami starptautiski audita standarti.
 

FAAS atbild par starptautisko publiskā sektora finanšu revīziju standartu un vadlīniju izstrādi un pilnveidi, kā arī publiskā sektora grāmatvedības kvalitātes uzlabošanu. FAAS biedri pārstāv augstākās revīzijas iestādes vai revīzijas organizācijas no visas pasaules. Šobrīd apakškomitejā ir 15 oficiālie locekļi un seši novērotāji. 

 

Valsts kontroles dalība FAAS nodrošina Valsts kontroles klātesamību augstākajām revīzijas iestādēm būtisku lēmumu pieņemšanā starptautisko revīzijas standartu jomā. Valsts kontrolei pēdējo 15 gadu laikā ir uzkrāta plaša pieredze starptautisko revīzijas standartu gan ISA, gan ISSAI piemērošanā. Vēl vairāk - šajos 15 gados iestāde ir spēlējusi aktīvu pārmaiņu līdera lomu – ne tikai attīstot augstāko revīzijas iestāžu darbu, bet arī sniedzot nozīmīgu ‘grūdienu’ publiskā sektora finanšu vadības pilnveidošanā, veicinot publiskā sektora grāmatvedības standarta (IPSAS) atbilstošu prasību noteikšanu. Izmantojot iespēju kā FAAS loceklim, Valsts kontrole var piedāvāt savas iestrādes un aprobēto “labo praksi” iekļaušanai starptautiskajos finanšu un grāmatvedības revīziju standartos.
 

Dalība FAAS ir arī iespēja atrasties profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas epicentrā. Tas veicina ne tikai Valsts kontroles, bet arī Latvijas valsts atpazīstamību starptautiskā līmenī.