EUROSAI valde

EUROSAI logotips2017.gadā Valsts kontrole ir ievēlēta Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI valdē. EUROSAI valde sastāv no astoņiem valdes locekļiem un šobrīd tajā ir pārstāvētas Apvienotās Karalistes, Čehijas, Izraēlas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas un Turcijas augstākās revīzijas iestādes. Austrijas, Krievijas, Norvēģijas un Portugāles augstākajām revīzijas iestādēm ir novērotāja statuss. EUROSAI valdes uzdevumi un pienākumi ietver EUROSAI statūtu izpildes pārraudzību, lemšanu par EUROSAI darbības lēmumu izpildi un EUROSAI budžeta projekta izstrādi, kā arī citus EUROSAI kongresa uzticētos darba pienākumus. Valdes locekļa mandāts tika iegūts nopietnā konkurencē, 50 EUROSAI dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm balsojot aizklātā balsojumā, kurš noritēja divās kārtās.

 

Valsts kontroles darbība organizācijas vadībā apliecina ārvalstu partneru novērtējumu Valsts kontroles darba kvalitātei un apliecina, ka Valsts kontrole ir starptautiski atzīta, moderna audita iestāde, kura spēj sniegt profesionālu ieguldījumu arī starptautiskā līmenī.

 

Valsts kontroles valdes locekļa statuss Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijā dod iespēju aktualizēt Valsts kontrolei nozīmīgus jautājumus saistībā ar publiskā sektora auditiem, kā arī atrasties profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas epicentrā.

 

EUROSAI ir Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI reģionālā organizācija, kas tika izveidota 1990. gadā un pašlaik apvieno 51 dalībnieku – 50 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu.

 

Katrs no astoņiem EUROSAI valdes locekļiem ir atbildīga par savu darbības jomu. No 2017.gada līdz 2021.gadam Valsts kontroles atbildībā bija "Komunikācijas portfelis", kura ietvaros Valsts kontrole ir nodrošinājusi ieguldījumu EUROSAI organizācijas stratēģiskās komunikācijas attīstībā. No 2021.gada Valsts kontrole ir atbildīga par portfeli “EUROSAI sadarbība ar ārējām organizācijām”, kura ietvaros turpmāko trīs gadu laikā plānots pilnveidot EUROSAI dalībnieku sadarbību ar pilsonisko sabiedrību un ieinteresētajām pusēm, kā arī stiprināt augstāko revīzijas iestāžu profesionālo attīstību un kapacitāti sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām, kuru darbība nav tieši saistīta ar revīziju jomu. Īstenojot šo pārvaldības portfeli, Valsts kontrole vada:

 

Vairāk par Valsts kontroles dalību EUROSAI valdē:

Valsts kontrole apzinās Eiropas labo praksi par augstāko revīzijas iestāžu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību (viss raksts...)

Valsts kontrole piedalās starptautiskā forumā par iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un izaicinājumiem Eiropā (viss raksts...)

EUROSAI Takes Part In United Nations Climate Change Conference (viss raksts…)

Atziņas pēc diskusijas “Kā efektīvāk novērts klimata pārmaiņas ar pieejamiem publiskajiem līdzekļiem?” (viss raksts…)

Valsts kontrole COP26 Glāzgovā vadīs diskusiju par augstāko revīzijas iestāžu darbu klimata mērķu sasniegšanā (viss raksts…)

Progress towards improving EUROSAI’s communication (viss raksts ...)

The EUROSAI’s Golden Circle (viss raksts ...)