Valsts kontrole kā starptautisku organizāciju revidents

 

Arī starptautiskās organizācijas tiek revidētas un nacionālo valstu augstākās revīzijas iestādes bieži un arvien vairāk tiek aicinātas paplašināt savu darbību jomas un pildīt starptautisko organizāciju revidentu pienākumus. Arī šie amati tiek parasti piešķirti konkursa kārtībā, augstākajām revīzijas iestādēm konkurējot savā starpā.

 

Starptautiska revidenta loma palīdz augstākajām revīzijas iestādēm paplašināt ierasto profesionālo tēmu loku un attīstīt zināšanas, kas ir svarīgas Valsts kontroles tiešo uzdevumu veikšanai - Latvijas publiskās pārvaldes efektivitātes sekmēšanā.

 

Valsts kontroles pārstāvība starptautisku organizāciju revīzijas struktūrās ir gan apliecinājums Valsts kontroles profesionālajai kapacitātei, gan Valsts kontroles tālākās profesionālās izaugsmes instruments.

 

Valsts kontroles darbība kā starptautisko organizāciju revidentam ir viens no uzdevumiem, lai sekmētu Valsts kontroles stratēģiskā virziena sasniegšanu - palielināt Valsts kontroles darba ietekmi sabiedrības labā.

 

Valsts kontrole veic šādu starptautisko organizāciju revidenta pienākumus un/vai ir pārstāvēta šādu starptautisko organizāciju audita komitejās: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Audita komitejāNATO dalībvalstu nacionālo augstāko revīzijas iestāžu sadarbības platformā (CNAB), kā arī no 2024.gada līdz 2026.gadam Valsts kontrole veiks NATO Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" gada pārskata revīzijas.