Pašvaldībām būtiski jāuzlabo mežu apsaimniekošana

29.05.2024.

ĪSUMĀ

  • Pašvaldību rīcībā nav pilnīgu datu par 63 % jeb 5451 ha meža resursiem, jo ne visiem mežiem ir veikta meža inventarizācija.
  • Pārdodot nekustamos īpašumus un cirsmas, pašvaldības kopumā saņem vidēji par 19 % mazākus ieņēmumus nekā citi vienlīdzīgi tirgū esoši meža īpašnieki.
  • Izlases darījumos cenas atšķirība starp novērtējumu un izsoles rezultātu konstatēta līdz 268 %, bet nekustamo īpašumu, kuru sastāvā ir mežs, tālākpārdošanas cenas pieaugums – līdz pat 400 %.
  • Bez ilgtermiņa stratēģijas pašvaldības nākotnē zaudē iespēju gūt ievērojami lielākus ienākumus nekā tad, ja tās veiktu visas meža apsaimniekošanas cikla darbības.
  • Revidētās pašvaldības no meža resursiem 8596 ha platībā ik gadu varētu gūt ieņēmumus no 1 719 200 līdz 3 438 400 eiro, ja tos pienācīgi pārvaldītu un apsaimniekotu.
  • Revīzijā vērtēti meža apsaimniekošanas procesi pašvaldību saimnieciskajos mežos.
  • Revīzijā nav vērtēta pašvaldības rīcību ar mežiem, kuru lietošanas mērķis ir rekreācija, dabas parki un liegumi, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kā arī ar tām meža platībām, kuras pašvaldības noteikušas par nozīmīgām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Pašvaldības ar to īpašumā esošajiem meža resursiem nerīkojas saimnieciski, negūstot iespējami lielāko labumu no šo vērtīgo publisko aktīvu pārvaldības. Tā secināts Valsts kontroles lietderības revīzijā par pašvaldību rīcību ar meža resursiem.

“Revīzijā gūtie pierādījumi liecina, ka revidētajās Alūksnes, Jelgavas, Krāslavas, Saldus un Siguldas novada pašvaldībās kopumā nav informācijas par 63 % jeb 5451 ha meža resursiem – nav veiktas meža inventarizācijas. Taču arī inventarizētajās meža platībās 5072 ha netiek pienācīgi veiktas visas meža apsaimniekošanas ciklā paredzētās darbības, piemēram, meža atjaunošana pēc cirsmu izstrādes, jaunaudžu un krājas kopšana, aizsardzība pret kaitēkļu un dzīvnieku bojājumiem, meliorācijas un meža infrastruktūras uzturēšana. Neveicot šīs darbības, pašvaldības samazina meža nākotnes vērtību un iespēju ik gadu gūt ieņēmumus līdz pat 3 438 400 eiro. Tautā ir zināms un plaši lietots teiciens, ka mežs ir Latvijas zaļais zelts, taču mežs par tādu kļūst vien tad, ja to pareizi apsaimnieko,” norāda Valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis.

Meži Latvijā aizņem 3 305 000 ha, no kuriem valsts pārvalda un apsaimnieko 1 521 000 ha jeb 46 %, savukārt pārējo – 1 784 000 ha jeb 54 % – pārvalda un apsaimnieko citi meža īpašnieki, tajā skaitā arī pašvaldības. Kopumā visu pašvaldību īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir aptuveni 122 714 ha jeb   4 % no kopējās mežu platības valstī. Revīzijas izlasē iekļauto piecu pašvaldību mežs aizņem 8596 ha jeb 14 % no pašvaldību meža (izņemot Rīgu). Rīcību ar mežu un tā apsaimniekošanu Latvijā regulē meža politika, Meža likums un Ministru kabineta noteikumi, kas vienādi attiecas uz visiem mežu īpašniekiem. Līdz šim pašvaldību veiktās darbības mežu apsaimniekošanā pamatā aprobežojas tikai ar cirsmu izstrādi vai meža īpašumu pārdošanu, un pašvaldības maz vai vispār nav vērtējušas meža ietekmi uz vidi, bioloģisko daudzveidību un meža nekoksnes vērtībām.

Revīzijā konstatētas neatbilstības meža inventarizācijas datos

Meža inventarizācijā iegūst pilnīgu informāciju par mežu, kas ir būtisks priekšnoteikums, lai meža īpašniekam būtu iespēja plānot un nodrošināt likumīgu un produktīvu rīcību ar mežu.

Analizējot datus par visām Latvijas pašvaldībām, secināts, ka tām nav aktuālas informācijas par vismaz 27 % pašvaldību meža. Revidētās pašvaldības nav veikušas mežu inventarizāciju 3523,64 ha platībā, un daļai inventarizācija vairs nav aktuāla, jo ir veikta pirms 20 un vairāk gadiem. Piemēram, Krāslavas novada pašvaldības neinventarizēto mežu apjoms ir pat 70 %.

Turklāt revidētajās pašvaldībās konstatēts, ka faktiskais neinventarizēto mežu apjoms ir vēl vismaz par 1191 ha lielāks un ir aptuveni 4715 ha, jo ar “krūmājiem” aizaugušās platības faktiski jau ir mežaudzes. Tātad par šādu meža apjomu pašvaldībām vispār nav datu.

Visās revidētajās pašvaldību neinventarizētajās meža platībās esošā koksnes krājas vērtība tika aplēsta vismaz 2 379 000 eiro vērtībā, pieņemot, ka lielākajā daļā platību valdošā koku suga ir mīkstie lapu koki.

Revīzijā vairākos gadījumos tika konstatētas neatbilstības meža inventarizācijas datos, jo gan valdošā koku suga, gan to vecums nesakrita ar apsekošanas laikā konstatēto mežaudzes sastāvu, kas ierobežo spēju pieņemt pamatotus lēmumus meža apsaimniekošanas darbībām, kā arī rada krāpšanas risku meža īpašumu un cirsmu atsavināšanas darījumos.

Piemēram, Krāslavas novada pašvaldības divos īpašumos tika konstatēts inventarizācijā norādītajam neatbilstošs mežaudzes sastāvs. Īpašumā “Rubeņi” faktiski dabā tika konstatēta 60 gadus veca bērzu audze 0,5 ha platībā un neuzskaitītā koksnes krāja ir vismaz 110 m3 6050 eiro vērtībā, taču dokumentos tā nepamatoti uzrādīta kā mazvērtīga septiņus gadus veca baltalkšņu jaunaudze. Šī paša īpašuma 13. nogabalā, kura platība ir 2,62 ha, pēc inventarizācijas datiem ir uzrādīts tikai baltalksnis un apse, bet dabā revidenti konstatēja ievērojamu skaitu egļu, kas būtiski palielina konkrētā nogabala vērtību.

Pašvaldību mežu apsaimniekošana – nepietiekama un bez ilgtermiņa stratēģijas

Revidētās pašvaldības savos plānošanas dokumentos nav iekļāvušas stratēģisko redzējumu par rīcību ar mežiem un nav nodrošinājušas pilnīgu meža apsaimniekošanas plānošanu, liedzot pieņemt pārdomātus lēmumus, lai mērķtiecīgi gūtu maksimālu labumu no meža resursu pārvaldības. Tikai Alūksnes un Saldus novada pašvaldības ir izstrādājušas apsaimniekošanas plānus inventarizētajiem mežiem. Kopumā pašvaldībām meža apsaimniekošanā sava darbība ir būtiski jāuzlabo.

Revīzijā novērota tendence, kas pamatoti veido priekšstatu “dzīvot šodienai”, proti, no kopējā atjaunotā meža apjoma pašvaldības lielāko vairumu (57 %) ir atstājušas atjaunoties dabiski, galvenokārt ar mazvērtīgām lapu koku sugām – apsi un baltalksni. Tai pašā laikā, veicot mežizstrādi, revidētās pašvaldības lielākoties (61 %) iegūst skuju koku sortimentu – priedes un egles.

Revidētās pašvaldības ne visām jaunaudzēm nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu kopšanu – tā tiek veikta tikai pusei atjaunoto mežu platību. Arī gadījumos, kad ir veikta jaunaudžu kopšana, tā nav veikta nepieciešamajā apjomā un kvalitātē. Tādējādi pašvaldību mežos ir izveidojušās pārbiezinātas mežaudzes, kā rezultātā ir atstāta negatīva, bieži vien pat neatgriezeniska, ietekme uz valdošās koku sugas kvalitāti, būtiski paildzinot koksnes pieauguma laiku.

Revidētās pašvaldības laicīgi nav kopušas meža platības, tāpēc veidojas pāraugušas mežaudzes. Lai gan kā vienu no iemesliem meža apsaimniekošanas darbību neveikšanai pašvaldības norāda finansējuma trūkumu, saskaņā ar Valsts kontroles aplēsi, veicot pāraugušo un ciršanas vecumu sasniegušo cirsmu izstrādi (28 170 m3 koksnes kailcirtē un 3390 m3 koksnes kopšanas cirtēs), revidētās pašvaldības gūtu ieņēmumus vismaz 1 milj. eiro apmērā. Par šiem līdzekļiem pašvaldības varētu veikt nepieciešamās meža apsaimniekošanas darbības, tostarp sakārtot robežas, veikt inventarizāciju un uzturēt meža infrastruktūru.                               

Pašvaldības meliorētajās meža platībās nav identificējušas un uzskaitījušas tām piederošās meliorācijas sistēmas vismaz 3,26 ha apjomā – tās nav apsekotas un nav veiktas darbības esošo meliorācijas sistēmu funkcionalitātes nodrošināšanā, piemēram, bebru aizsprostu likvidēšana. Nepienācīgi uzturētu meliorācijas sistēmu dēļ pašvaldības riskē zaudēt mežaudzes 200 ha platībā (izlasē apsekotajos īpašumos). Turklāt vairākās vietās konstatēta mežu pārpurvošanās un bojāeja.

Meža aizsardzībā pret bebru un pārnadžu bojājumiem pašvaldībām ir jāsāk prasīt atbildība no medību tiesību nomniekiem, lai tie pienācīgi veiktu medību līgumos paredzētās darbības.

O. Erdmanis: “Lai arī revidētajās pašvaldībās ir konstatēti labi piemēri atsevišķām meža apsaimniekošanas darbībām, kopējo rezultātu var raksturot ar vārdiem “ne šis, ne tas”, un atdeve no šī vērtīgā publiskā aktīva šobrīd pašvaldībās nav nosakāma. Lai gan revīzijas apjomā iekļautas piecas pašvaldības un ieteikumi rīcības pilnveidošanai sniegti tām, aicinu ikvienu pašvaldību izvērtēt savas iespējas, izmaksas un ieguvumus, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko sava meža pārvaldības un apsaimniekošanas pareizāko modeli. Jāņem vērā pats būtiskākais – ja pašvaldībai pieder mežs, tas ir jāapsaimnieko produktīvi. Mežu atjaunojot, kopjot jaunaudzes un krāju, novēršot pārpurvošanos, pašvaldības ik gadu varētu gūt tīros ieņēmumus no 200 līdz pat 400 eiro/ha. Turklāt ieguvums nebūt nav tikai naudas izteiksmē mērāms, tā ir arī sakopta vide, kuru iegūstam mēs visi.”

Pārdodot cirsmas un meža īpašumus, pašvaldības neiegūst iespējami augstāko cenu

Pirmkārt, pašvaldības nenodrošina pietiekamu informāciju par izsolēm, lai piesaistītu iespējami lielāku dalībnieku skaitu. Otrkārt, pašvaldības neveic kontroli pār koksnes krājas faktisko apjomu un pārdošanas cenām. Nosolītās cenas izsolēs ir pat par 268 % lielākas nekā sākotnējais novērtējums, bet pārdotie nekustamie īpašumi neilgā laikā pēc darījuma tiek pārdoti brīvajā tirgū pat par 400 % dārgāk. Vienā gadījumā 28 ha liels īpašums, kura sastāvā bija mežaudze 2,7 ha platībā, tālāk pārdota pat par 172 000 eiro lielāku cenu, citā gadījumā 32,7 ha meža īpašums tālāk pārdots pat par 100 480 eiro lielāku cenu. Nevienā no cirsmu pārdošanas darījumiem pašvaldības nav veikušas faktiski izcirstās koksnes krājas uzmērīšanu, lai pārliecinātos par sākotnējā novērtējuma kvalitāti. Piemēram, vienā gadījumā, nepārliecinoties par novērtējuma kvalitāti un pat nesalīdzinot to ar tikko veiktas meža inventarizācijas datiem, komersantam bez atlīdzības faktiski ir nodota koksne 4159 m³ apjomā 163 477 eiro vērtībā. Treškārt, pašvaldības ir pieļāvušas gadījumus, kad īpašumu vērtējumu sagatavošanā nav piedalījies atbilstošs vērtētājs, savukārt nevienā nekustamā īpašuma, kura sastāvā bija mežaudze, pārdošanas gadījumā nav veikta augošu koku uzmērīšana (dastošana), kas dod iespēju visprecīzāk noskaidrot patieso mežaudzes vērtību pārdodamajā nekustamajā īpašumā.

Turklāt ne vienmēr pašvaldības ir sagatavojušas cirsmu pieņemšanas un nodošanas aktus, kā arī nav pārliecinājušās par cirsmu stāvokli pēc izstrādes.

Valstī netiek nodrošināta kontrole pār faktiski izcirstās koksnes krājas apjomu

Pārbaudot informāciju par cirsmās iegūtās koksnes faktisko apjomu, secināts, ka tas ir zināms tikai attiecīgās cirsmas izstrādātājam, jo pašvaldības neveic izcirstās koksnes apjoma mērīšanu pēc cirsmas izstrādes. Līdz ar to Valsts meža dienestam (VMD) tiek iesniegta neprecīza informācija. Savukārt VMD, lai arī pieprasa iesniegt šos datus, nepārbauda tos un nekādā veidā turpmāk neizmanto. Līdz ar to institūciju, kurām ir piekritīga koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kontrole, rīcībā nav patiesu datu par cirsmās iegūtās koksnes krājas faktisko sastāvu un apjomu. Rezultātā šajā jomā ilgstoši pastāv augsti riski cirsmu izstrādātājiem uzrādīt mazāku cirsmā iegūtās koksnes krājas apjomu, kā tas vairākos gadījumos tika konstatēts revīzijā. Valsts kontrole informēs VMD, Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju, ka šī situācija ir steidzami jārisina.

Valsts kontroles ieteikumi #PēcRevīzijas

Valsts kontrole revīzijā ir sniegusi 60 ieteikumus, kurus ieviešot pašvaldības (1) iegūs pilnīgu un ticamu informāciju par visiem īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajiem meža resursiem; (2) stratēģiski plānos meža resursu pārvaldību un tai nepieciešamo finanšu plūsmu, kā arī sagatavos meža apsaimniekošanas plānu; (3) veiks meža apsaimniekošanas ciklā nepieciešamās darbības atbilstoši mežaudzi raksturojošiem rādītājiem, palielinot apsaimniekojamo mežaudžu produktivitāti, tādējādi tiecoties uz iespējami lielāku nākotnes vērtību; (4) meža īpašumu un cirsmu pārdošanas darījumos gūs tirgus situācijai atbilstošus ienākumus.

Plašāka informācija: revīzijas ziņojums, infografika, ieteikumu ieviešanas grafiki.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Gunta Krevica
Valsts kontroles Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 26102805 | E-pasts: Gunta.Krevica@lrvk.gov.lv  

Ivo Valdovskis
Valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: 292744446 | E-pasts: ivo.valdovskis@lrvk.gov.lv