Katastrofu seku likvidēšanas revīziju darba grupa

 

EUROSAI Katastrofu seku likvidēšanas audita darba grupas lootipsDarba grupas mērķis ir veicināt Eiropas reģiona augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanu un koordinēt aktivitātes, lai palīdzētu izstrādāt efektīvus instrumentus katastrofu novēršanai un seku likvidācijai. Darba grupa izveidota 2014.gadā un šobrīd apvieno ap 20 locekļiem no Eiropas reģiona augstākajām revīzijas iestādēm.

 

Darba grupas misija – apvienot un koordinēt Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu centienus paaugstināt informētības līmeni par katastrofām un veicināt valdību sadarbību efektīvu un iedarbīgu instrumentu izstrādē katastrofu novēršanas un to seku likvidācijas jomā.

 

Darba grupas ietvaros veiktās apmācības un gūtā citu valstu pieredze attiecībā uz revīziju veikšanu katastrofu jomā ir noderīga, veicot revīzijas civilās aizsardzības jomā, jo tiek veikt plašāks salīdzinājums, kādi aspekti ir būtiski un kuriem jautājumiem ir jāpievērš lielāka uzmanība šajā specifiskajā jomā, kāda ir citu valstu labā prakse un kādai būtu jābūt kompetentās iestādes rīcībai katrā no katastrofas vadības cikla posmiem un kas tieši būtu vērtējams kompetentās iestādes rīcībā un kopumā sistēmā.