Informācijas tehnoloģiju darba grupa

 

EUROSAI Informācijas tehnoloģiju darba grups logotipsDarba grupas mērķis ir sekmēt profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Eiropas reģiona augstākajām revīzijas iestādēm un īstenot kopīgus pasākumus informācijas tehnoloģiju jomā, tostarp organizēt sadarbības revīzijas un koordinēt IT revīziju jomas plānošanu. Informācijas tehnoloģiju darba grupa ietver E-pārvaldes kontroles telpas apakšgrupu un Informācijas tehnoloģiju pašnovērtējuma (ITSA) un Informācijas tehnoloģiju audita pašnovērtējuma (ITASA) projektu grupas.

 

EUROSAI IT darba grupa ir viena no svarīgākajām komunikācijas platformām IT uzturētājiem un IS auditoriem. Tajā augstākās revīzijas iestādes dalās pieredzē, kā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām uzlabot un vienkāršot revidenta darbu. Savukārt IS audita jomā šis ir nozīmīgs veids, lai  uzzinātu, kā revīzijas iestādes iet kopsolī ar tehnoloģiju izaicinājumiem, vērtējot to ietekmi uz revidējamo jomu, datu apstrādes drošību un, būtiski - vērtējot arī lietderības aspektus. Sadarbības darba grupas ietvaros ir sekmējusi arī plašāku informācijas apmaiņa starp IS auditoriem notiek ik dienas par revidējamam jautājumam, kas sniedz atbalstu  piemērotākās metodikas un pieeju izvēlē, kā arī sniedz iespēju veikt salīdzinošo izvērtējumu par to, kā konkrēts risinājums un ar kādām izmaksām ticis ieviests citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (piemēram, e-veselība, pakalpojumu portāls u.c. ar elektronisko pārvaldi saistīti jautājumi).

 

“E-governance” jeb “E-pārvaldes” apakšgrupa izstrādā divus IS auditoriem būtiskus risinājumus. Apakšgrupa ir izstrādājusi platformu, kurā strukturētā veidā tiek uzkrāta informācija par augstāko revīzijas iestāžu veiktajām revīzijām IKT jomā. Tas dod IS auditoram ieskatu, kādus riskus līdzīgā revidējamā jomā ir saskatījuši IS auditori citās valstīs un kādus secinājumus izdarījuši. Tāpat apakšgrupa strādā pie risinājuma, lai elektronizētu IT audita metodiku un pārveidotu to no vienkārša aprakstoša dokumenta par ikdienā praktiski izmantojamu IS auditora darba dokumentēšanas rīku.