Fiskālās politikas revīzijas tīkls

 

Kontaktu komitejas logotipsInformācijas apmaiņas tīkla mērķis ir uzlabot valsts fiskālās politikas revīzijās izmantoto metodoloģiju un praksi, izmantojot labākās prakses paraugus un informācijas apmaiņu starp šajā jomā aktīvajām augstākajām revīzijas iestādēm. Tīkls nosaka labāko praksi, veic datu apkopošanu,  apmainās ar informāciju un organizē kolokvijus un seminārus, kuros tiek izplatīta par fiskālās politikas revīzijas jautājumiem pieejamā informācija. Fiskālās politikas revīzijas tīkls ir izveidots 2008. gadā.

 

Dalība Fiskālās politikas revīzijas informācijas apmaiņas tīklā palīdz rast idejas, kā vēl uz fiskālo politiku jeb uz valdības nodokļu un budžeta politiku paskatīties ar revidenta acīm. Sadarbību ietvaros veiktā informācijas un pieredzes apmaiņa skar tādus jautājumus kā, piemēram, Brexit sekas, valsts parādu vai  valsts budžeta plānošanas kvalitāte u.c. Atrodot vairākām valstīm kopīgu jautājumu, izpētām to katrs savā valstī, salīdzinām kopīgās un atšķirīgās problēmas un, balstoties uz citu valstu pieredzi, meklējam efektīvākos ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai.