Valsts kontrole pārņem EUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupas vadību

04.06.2024.

Turpmākos trīs gadus Valsts kontrole vadīs Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) Pašvaldību revīziju darba grupu, pārņemot pilnvaras no Lietuvas Augstākās revīzijas iestādes.

EUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupa ir sadarbības platforma Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, kuru pārziņā ir pašvaldības finanšu resursu revidēšana. Darba grupā tiek veicināta sadarbība un labās prakses apmaiņa starp augstākajam revīzijas iestādēm. Šīs grupas darbība ir būtiska, lai nodrošinātu revidentu profesionālo attīstību un veicinātu labas pārvaldības praksi Eiropas un pašvaldību līmenī.

“Vispirms izsakām pateicību Lietuvas Augstākajai revīzijas iestādei par ieguldījumu darba grupas attīstībā iepriekšējā periodā! Uzņemšanās vadīt darba grupu, kurā tiek pārstāvētas 27 valstu augstākās revīzijas iestādes, ir nozīmīgs solis Latvijas Republikas Valsts kontroles attīstībai. Mūsu pieredze un kompetence sekmēs labas pārvaldības praksi un stiprinās savstarpējo sadarbību, padarot darba grupu par vēl dinamiskāku platformu viedokļu, pieredzes un zināšanu apmaiņai. Šāda tīklošanās ir būtiska mūsdienu izaicinājumu risināšanai un efektīvai pašvaldību resursu pārraudzībai,” norāda Valsts kontrolieris Edgars Korčagins.

Maija nogalē notikušajā EUROSAI XII kongresā tika apstiprināts Pašvaldību revīziju darba grupas aktivitāšu plāns 2024.-2027.gadam, kas ietver arī trīs galvenos darbības virzienus turpmākajiem trim gadiem – (1) veicināt dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm, (2) stiprināt sadarbību starp darba grupas locekļiem, (3) veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu par metodēm, inovatīviem rīkiem un tehnoloģijām.

Valsts kontrole ir apņēmusies īstenot izvirzītos mērķus, veicināt augstāko revīzijas iestāžu iesaisti un nodrošināt darba grupas ilgtspējīgu attīstību, lai sasniegtu vēl augstākus rezultātus.

Darba grupa izveidota 2016.gadā un tās vīzija ir radīt nozīmīgus uzlabojumus pašvaldību revīzijas sistēmās EUROSAI valstīs, savukārt misija – izveidot atvērtu platformu, lai dalītos ar labāko praksi un pieredzi pašvaldību revīzijās. Valsts kontrole ir darba grupas locekle kopš tās dibināšanas pirmsākumiem un ir aktīvi iesaistījusies dažādu aktivitāšu vadīšanā un īstenošanā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai
Ivo Valdovskis
Valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos
Tālr.: 23282273 | E-pasts: ivo.valdovskis@lrvk.gov.lv