Valsts kontrole dalās pieredzē ar Uzbekistānas publiskās pārvaldes pārstāvjiem

16.11.2023.

16. novembrī Valsts kontrolē viesojās Uzbekistānas publiskās pārvaldes pārstāvji ar mērķi stiprināt publiskās varas institūciju administratīvo kapacitāti Uzbekistānā un gūt zināšanas par korupcijas novēršanas un apkarošanas tematiku, t.sk., iepazīstoties ar Latvijas pieredzes un labās prakses piemēriem.

Apmācību semināra ievadā valsts kontrolieris Rolands Irklis iepazīstināja Uzbekistānas delegācijas pārstāvjus ar Valsts kontroles lomu publiskajā pārvaldē un mehānismiem publisko finanšu līdzekļu efektīvas un godprātīgas  izlietošanas uzraudzībā. Tika prezentēta arī Valsts kontroles sadarbība ar iesaistītajām organizācijām, tostarp Saeimu un tās komisijām, revidējamām vienībām, Valsts kontroles Sabiedrisko padomi, medijiem, bet noslēgumā pārrunāti jautājumi par Valsts kontroles sadarbību ar tiesībsargājošajām iestādēm.

Valsts kontrolē viesojās 15 publiskās pārvaldes darbinieki no Uzbekistānas Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Ģenerālprokuratūras akadēmijas.

Apmācību seminārs Uzbekistānas valsts pārvaldes pārstāvjiem par korupcijas novēršanu un apkarošanu Rīgā norisinās no 14. novembra līdz 23. novembrim. Apmācību semināru organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, izmantojot Ārlietu ministrijas granta projekta “Atbalsts Uzbekistānas publiskās varas institūcijām administratīvās kapacitātes stiprināšanā un korupcijas novēršanā” finansējumu. Mācību ietvaros Uzbekistānas publiskās pārvaldes vidējā līmeņa vadītāji viesojas Latvijas publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī piedalās meistarklasēs, lai mācītos no Latvijas pieredzes korupcijas novēršanā un administratīvās kapacitātes stiprināšanā.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents. EUROSAI ir starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 51 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu. Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995. gada, bet EUROSAI valdē konkursa kārtībā uz sešiem gadiem tika ievēlēta 2017. gadā. Kopš 2021. gada Valsts kontrole atbild par EUROSAI sadarbību ar ārējām organizācijām.
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai
Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv