Valsts kontroles starptautiskā publicitāte

03.06.2024. Valsts kontrole un zaudējumu piedziņas prakse (SAI Latvia and the Practice of Recovery of Losses)

Lasīt rakstu

28.02.2024. Pārmaiņu virzītājspēks revīzijās (Driving change in audit)

Lasīt rakstu

22.12.2023. Izaicinājumi atjaunojamo energoresursu atbalsta politikā: Nepārdomāts atbalsts ir dārgs un kavē visas nozares attīstību (Challenges in Renewable Energy Support  Policy: Unconsidered support is costly and hinders the development of the entire industry)

Lasīt rakstu

20.12.2023. Iedzīvotāju līdzdalības novērtēšana pašvaldību lēmumu pieņemšanā (Assessing citizen participation in municipal decision-making)

Lasīt rakstu

14.11.2023. Valsts kontrole atzīmē 100-gadi (State Audit Office of Latvia marks its centenary)

Lasīt rakstu

27.10.2023. Zināšanu apmaiņas un kapacitātes stiprināšanas pieeja EUROSAI ietekmes veicināšanai (Portfolio on relations with non-SAI stakeholders: knowledge-sharing and capacity building approach for increasing the impact of EUROSAI )

Lasīt rakstu

Zināšanu izmatošana revīzijās sabiedrības labā - puzles gabaliņi apkopošana (Leveraging knowledge in audits for the good of society – capturing pieces of the puzzle)

Lasīt rakstu

17.10.2023. EUROSAI un ECIIA kopīgais ziņojums par secinājumiem par publiskā sektora ārējās un iekšējās revīzijas sadarbību (Joint Report of EUROSAI and ECIIA on conclusions on collaboration between public sector external and internal audit)

Lasīt rakstu

12.10.2023. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas gatavība pašvaldību līmenī (Auditing SDG Preparedness at the Local Level: Insights from SAO Latvia)

Lasīt rakstu

27.07.2023. Derīgo izrakteņu apsaimniekošana (Management of Mineral Resources)

Lasīt rakstu

14.07.2023. Valsts kontrole organizēs straptautisku forumu par ieksējo un ārējo auditoru sadarbību (Working Together Forum)

Lasīt rakstu

23.03.2023. EUROSAI un ECIIA dalās pieredzē par iekšējo un ārējo auditoru sadarbību (EUROSAI and ECIIA share experiences on internal and external auditor cooperation)

Lasīt rakstu

31.01.2023. Baltijas ARI forums (Forum of the Supreme Audit Institutions of the Baltic States)

Lasīt rakstu 

13.12.2022. Vai varam paļauties uz informācijas sistēmu pieejamību un e-pakalpojumu saņemšanu? (Can we rely on access to information systems and the receipt of e-services?)

Lasīt rakstu

01.09.2022. Datu nozīme ieguldījumu plānošanā: Secinājumi par efektīvas un ekonomiskas bioatkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi (The importance of data in investment planning: Conclusions on building effective and economic bio-waste management system)

Lasīt rakstu

18.07.2022. Valsts kontroles labā prakse Covid-19 ārkārtas situācijā (Best practise of SAI Latvia in rapid response to the demands of emergency situations)

Lasīt rakstu

18.07.2022. Valsts kontrole īsteno EUROSAI valdes portfeļa "Sadarbība ar ārējām organziācijām" aktivitātes (Portfolio on relations with non-SAI stakeholders: Utilizing synergies for success)

Lasīt rakstu

04.02.2022. Savvaļas dzīvnieku uzraudzības audits (Audit on wild game monitoring)

Lasīt rakstu

01.02.2022. EUROSAI piedalās ANO Klimata pārmaiņu konferencē (EUROSAI takes part in United Nations Climate Conference)

Lasīt rakstu

14.05.2021. Valsts kontrole sadarbojas ar iekšējiem auditoriem (SAI Latvia collabortes with internal auditors on oversight)

Lasīt rakstu

26.02.2021. Valsts minerālresursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nākotnes redzējuma trūkums (Lack of future vision on sustainable management of state-owned mineral resources)

Lasīt rakstu

 

29.10.2020. 

Valsts kontrole īsteno jaunu apmācību un sertifikācijas sistēmu publiskā sektora auditoriem (SAO Latvia implements new training and certification system for public sector auditors)

Lasīt rakstu

30.07.2020. 

Sadarbība ar privātā sektora revidentiem atbilstības jautājumu novērtēšanā finanšu revīzijās (Cooperation with private sector  auditors in assessment of compliance issues as a part of financial audits)

Lasīt rakstu

24.07.2020. 

Valsts kontrole analizē valsts nabadzības mazināšanas politikas ieviešanas progresu (SAI Latvia analyzes national poverty reduction progress) 

Lasīt rakstu

28.05.2020.   

Revīzijā konstatē nepilnības kompensāciju kontroles sistēmā zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem (Audit finds deficiencies in control system of compensations for damage caused by specially protected non-huntable animals and migratory species)

Lasīt rakstu

21.04.2020.

Mājokļu politikas loma ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā (Assessing national housing policy's contribution to sustainability)

Lasīt rakstu

21.04.2020.

Baltijas valstu Augstākās revīzijas iestādes gūst jaunu pieredzi, veicot kopīgu revīziju (Baltic State Supreme Audit Institutions gain new experiences through joint audit)

Lasīt rakstu

26.03.2020.

Progress ceļā uz EUROSAI komunikācijas uzlabošanu (Progress towards improving EUROSAI’s communication)

Lasīt rakstu

26.03.2020. 

Valsts kontroles darba ietekmes un būtiskuma noteikšana (Measuring impact and relevance of work performed by the State Audit Office of Latvia)

Lasīt rakstu

09.03.2020.

Valsts kontroliere par sievietes līderes lomu, vadot augstāko revīzijas iestādi (Auditor General on SAI female leadership)

Lasīt rakstu

23.12.2019.

Privātā sektora revidentu darba izmantošana atbilstības jautājumu novērtēšanā (Reliance on private sector auditors in assessment of compliance issues)

Lasīt rakstu

08.07.2019.

Vai pašvaldības organizē skolu transportu ekonomiski un efektīvi? (Do municipalities organize school transport economically and effectively?)

Lasīt rakstu

19.03.2019.

EUROSAI zelta aplis (The EUROSAI’s Golden Circle)

Lasīt rakstu

12.12.2018.

Revīzijā konstatē nepilnības “vēsturisko” radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā (Audit finds deficiencies in addressing targeted actions for “historical” radioactive waste management)

Lasīt rakstu

01.11.2018.

Revīzijā konstatē nepilnības pētnieciskā kodolreaktora demontāžas projekta vadībā (Audit Finds Project Management Deficiencies in Dismantlement of Nuclear Research Reactor)

Lasīt rakstu

31.10.2018.

Valsts kontrole atzīmē 95.gadadienu (SAO of Latvia celebrates 95 years)

Lasīt rakstu

11.07.2018.

Vai pašvaldības sniedz pakalpojumus saviem iedzīvotājiem par saprātīgām izmaksām? (Do local governments provide services to their residents for reasonable costs?)

Lasīt rakstu

30.05.2018.

Inovatīvu rīku un paņēmienu izmantošana pašvaldību revīzijās (Using innovative tools and techniques in local government auditing)

Lasīt rakstu

20.03.2018.

Pašvaldībās veikto revīziju pievienotā vērtība (Focus on added value of audits conducted in municipalities)

Lasīt rakstu

02.11.2017.

Valsts kontrole organizē apmācības par starptautiskajiem revīzijas standartiem (SAO of Latvia provides training on international auditing standards)

Lasīt rakstu

01.06.2017.

Jaunais likums ļauj valsts kontrolierim noteikt piemērojamos starptautiskos standartus (New law permits Auditor General to set applicable international standards)

 

01.05.2017.

E-pārvaldības projektu mikroekonomiskās ietekmes faktoru novērtējums (Assessment of the micro-economical impact factors of e-governance projects)

Lasīt rakstu 

01.05.2017.

Vēl daudz darāmā mērķtiecīgas klimata politikas īstenošanā (Still much work ahead to implement a targeted climate policy)

Lasīt rakstu

01.09.2017.

Revīzijā konstatē trūkumus klimata pārmaiņu novēršanā (Audit Finds Deficiencies in Addressing Climate Change)

Lasīt rakstu

03.02.2017.

Augstāko revīzijas iestāžu loma un nozīme, veicot revīzijas valsts kapitālsabiedrībās (Latvijas piemērs) (Role and importance of Supreme Audit Institutions in auditing state-owned enterprises (case of Latvia)

Lasīt rakstu

01.10.2016.

E-veselības projekta ieviešana Latvijā: projekta revīzijas perspektīva (Implementation of the eHealth Project in Latvia: Project audit perspective)

Lasīt rakstu

27.08.2016.

Pasākumi ārpus revīzijām – efektīvas pieejas ietekmes palielināšanai (Stepping outside audits – Effective approaches to raising impact)

Lasīt rakstu

01.08.2016.

Valsts kontrole izvērtē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (State Audit Office evaluates municipal waste management)

Lasīt rakstu

01.06.2016.

Ostas attīstības projekta vadība Latvijā (Project management in the port development project in Latvia)

Lasīt rakstu 

01.05.2016.

Regulāri attīstības pasākumi – galvenais elements augstākās revīzijas iestādes darba ilgtspējai (Regular development activities – key constitute for supreme audit institution work sustainability)

Lasīt rakstu

01.05.2016.

Tiek meklēti veidi kā palielināt ierēdņu un valsts darbinieku atbildību par valsts līdzekļu izšķērdēšanu (Seeking ways to increase the liability of civil servants and public employees for squandering of public assets)

Lasīt rakstu

01.05.2016.

Kontaktu komitejas sanāksme Rīgā (Meeting of the Contact Committee in Riga)

Lasīt rakstu

01.07.2015.

Rīgā pārrunā ES Augstāko revīzijas iestāžu sadarbības nozīgumu (Importance of cooperation among EU Supreme Audit Institutions highlighted in Riga, Latvia)

Lasīt rakstu

01.07.2015.

Valsts kontrole izvērtē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu (SAO of Latvia evaluates municipal waste management system)

Lasīt rakstu

01.05.2015.

Jauna sabiedrisko attiecību iniciatīva: video blogi,  ilustratīvi materiāli un populārs TV ziņu moderators (New public relations initiatives: video blogs, illustrative pictures, and popular TV news moderator)

Lasīt rakstu

01.04.2015.

Valsts kontrole tiecas pēc jaunām reformām (SAI Latvia strives for new reforms)

Lasīt rakstu

01.04.2015.

Valsts kontroles revīziju ziņojumu kopsavilkumi iegūst video formātu (Latvian SAI audit report summaries get video format)

Lasīt rakstu

15.01.2015.

Valsts kontrole sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm labas pārvaldības nodrošināšanai (SAI Latvia works with law enforcement agencies to achieve good governance)

Lasīt rakstu

15.04.2014.

Apmācību programma par valsts administrāciju un revīziju (Training program on public administration and audit)

Lasīt rakstu

01.04.2013.

Ārējās publiskās revīzijas stiprināšana: finanšu ilgtspējības un labas pārvaldības garantija (Strengthening External Public Auditing: a Safeguard for Financial Sustainability and Good Governance)

Lasīt rakstu

01.03.2013.

Valsts finanšu pārvaldības novērtējums konsolidētā gada pārskata revīzijā (Assessment of State’s financial management within the audit of the consolidated statement)

Lasīt rakstu