Valsts kontroles revīzijās secinātais – solis uz labāku valsts pārvaldi

11.11.2020.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa

Jau šī gada pavasarī, valdībai izsludinot ārkārtējo situāciju saistībā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, Valsts kontrole nekavējoties sāka veikt revīzijas par piešķirto līdzekļu izlietojumu Covid-19 izplatības ierobežošanai un ārkārtējās situācijas radīto seku mazināšanai. Apstākļos, kad ne tikai Latvija, bet visa pasaule saskaras ar nebijušu resursu mobilizāciju, Valsts kontrole skaidri ir definējusi šo revīziju mērķi – pārbaudīt, vai līdzekļi tiek izlietoti tam paredzētajam mērķim, un sniegt ieteikumus valdībai un atbildīgajām institūcijām jomās, kurās plānoto pasākumu īstenošanai būtu nepieciešami uzlabojumi.

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 12. martā ir paveikts apjomīgs darbs. Esam vērtējuši individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumus veselības, aizsardzības un iekšlietu resoros, par ko sagatavoti un publiskoti ziņojumi. Ministru kabinetam sniedzām priekšlikumus risku mazināšanai,  ārkārtējās situācijas laikā nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu, kā arī aicinājām izvērtēt iespēju Latvijā izveidot akreditētu testēšanas laboratoriju medicīnas ierīcēm un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Vērtējām, kā tika aprēķinātas un veiktas Ministru kabineta piešķirtās piemaksas publiskā sektora darbiniekiem par darbu paaugstināta riska apstākļos. Saskaņā ar Valsts kontroles sniegtajiem ieteikumiem Iekšlietu ministrija ir uzsākusi piemaksu pārrēķinu. Tuvākajā laikā publiskosim rezultātus par pārbaudēm Ieslodzījuma vietu pārvaldē un līdz gada beigām – arī veselības resorā. Būtiski, ka Valsts kontroles secinājumi par piemaksām veselības aprūpes jomā ir pieejami ministrijai jau šobrīd, kad, epidemioloģiskajai situācijai atkal pasliktinoties, tiek lemts par piemaksām pie mediķu algas.

Novembra beigās plānojam publiskot ziņojumu par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem dīkstāves pabalstu piešķīrumiem, kā arī Labklājības ministrijas pārraudzībā esošajiem dīkstāves palīdzības pabalstiem un atbalsta instrumentiem ģimenēm ar bērniem. Tuvākajā laikā tiks pabeigtas pārbaudes par pašvaldību piešķirtajiem pabalstiem krīzes situācijā, kā arī nāksim klajā ar vērtējumu par medijiem un informatīvās telpas stiprināšanai piešķirtā finansējuma Covid-19 apstākļos izlietojumu.

Noslēguma posmā ir pārbaudes par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un  SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzekļu piešķīrumu infrastruktūras uzlabošanai.  Vērtējam arī ieguldījumus pamatkapitālā Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrībās – VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un "Latvijas gaisa satiksme" un AS "Air Baltic Corporation", kā arī Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto atbalstu sportam un kultūrai.

Valsts kontrole turpinās veikt pārbaudes par līdzekļu izlietojumu, izvēloties jomas ar lielākajiem riskiem un tādas, kurās Valsts kontroles ieteikumi var sniegt vislielāko pievienoto vērtību.

Valsts kontroles ieskatā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai revīzijās gūtie secinājumi mobilizē risinājumiem un tiek izmantoti situācijas uzlabošanai un labāku risinājumu ieviešanai. Tas attiecas gan uz konstatēto Covid-19 pārbaudēs, gan lietderības un atbilstības revīzijās, kuras Valsts kontrole turpina īstenot.

Šonedēļ Valsts kontrole publisko atbilstības revīzijas “Vai ārstniecības personu atalgojums ir pieaudzis? Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atlīdzības sistēmas izvērtējums” ziņojumu. Dzīvojot sabiedrības veselības krīzes apstākļos, jo īpaši varam pārliecināties par nenovērtējamo nozīmi, kāda ir mūsu medicīnas personālam – gan ārstiem, kuri, riskējot ar savu veselību, cīnās par katru Covid-19 apdraudēto dzīvību, gan visiem pārējiem medicīnas darbiniekiem, kuri uzņemas papildu slodzi, nodrošinot pacientu aprūpi.

Valsts kontroles ieskatā, Veselības ministrijas un slimnīcu administrāciju uzdevums ir radīt tādu atalgojuma sistēmu, kas būtu taisnīga, katram mediķim saprotama un pieņemama. Ceram, ka mūsu ziņojums būs noderīgs Stradiņa slimnīcas vadībai, uzlabojot atlīdzības sistēmu slimnīcā, Veselības ministrijai, plānojot un veicot ilgtspējīgas reformas ārstniecības personu atalgojuma sistēmā, un arī Saeimai, lemjot par stabilu un saprātīgu finansējuma piešķiršanu šīs reformas īstenošanai.

Jau 2021. gada janvārī plānojam publiskot apjomīgas revīzijas “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu noziegumu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” rezultātus. Revīzijā Valsts kontrole analizē faktorus, kas ietekmē kriminālās justīcijas sistēmas darbību, neļaujot panākt krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu valsts intereses īpaši skarošos kriminālprocesos.

Šajā revīzijā Valsts kontrole arī veic padziļinātu pārbaudi Latvijas Republikas Prokuratūrā. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, vai Prokuratūras rīcībā esošie resursi tiek maksimāli efektīvi izmantoti Prokuratūras krimināltiesisko funkciju izpildē, jautājuma izvērtējumā sadarbojoties ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD).

Pat ja revīzijās konstatētais visiem nebūs patīkams, vēlos uzsvērt – krīzes apstākļos, bet ne tikai tajos aicinu iesaistītās puses Valsts kontroles revīzijas ziņojumus uztvert konstruktīvi, lai tie mobilizē visai sabiedrībai būtiskiem risinājumiem.

Revīzijas tiek veiktas arī citās jomās, un par tajās konstatēto informēsim amatpersonas un sabiedrību, kolīdz ziņojumi būs pabeigti, likumā noteiktajā kārtībā.