Valsts kontrole konkursā izraudzīsies jaunu padomes locekli

15.09.2023.

Valsts kontrole izsludina konkursu uz Valsts kontroles padomes locekļa amata vietu, kas kļūs vakanta 2023. gada nogalē, kad beigsies otrais pilnvaru termiņš vienam no pašreizējiem padomes locekļiem. Valsts kontroles padomes loceklis veic arī revīzijas departamenta direktora pienākumus. Kandidātu amatā apstiprina Saeima pēc valsts kontroliera ieteikuma.

Par pieteikšanos amatam un konkursa norisi:

  • pretendentiem līdz 9. oktobrim jāiesniedz konkursam nepieciešamie dokumenti;
  • atlase notiks divās kārtās; nepieciešamības gadījumā ir iespēja rīkot arī trešo kārtu;
  • atlases komisijas sastāvā ir valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi, kā arī divi neatkarīgi novērotāji – viens no sabiedriskās politikas centra “Providus” un otrs no Valsts kontroles Sabiedriskās padomes;
  • atbilstoši Valsts kontroles likumā noteiktajam pretendents var būt Latvijas pilsonis, kurš brīvi pārvalda valsts valodu, ir ieguvis augstāko izglītību un kura profesionālā kvalifikācija, kā arī pēdējo piecu gadu darba pieredze ļauj veikt Valsts kontroles uzdevumus; pretendentam jābūt nevainojamai reputācijai.

Plašāka informācija konkursu – Valsts kontroles mājaslapā.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis: “Katrs padomes loceklis ir nozīmīga daļa no Valsts kontroles vadības komandas. Valsts kontroles padome koleģiāli nodrošina organizācijas stratēģisko vadību un attīstību, lai sekmētu valsts resursu likumīgu, efektīvu un ekonomisku izlietojumu. Kopš 2022. gada Valsts kontrole strādā atbilstoši jaunajai darbības stratēģijai, kas paredz virkni pilnveidojumu iestādes attīstībai, ar mērķi sniegt lielāku pievienoto vērtību un ieguvumus sabiedrībai. Sagaidām, ka jaunais komandas loceklis būs augstas raudzes profesionālis un sniegs nozīmīgu artavu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā, kā arī demonstrēs konkrētu un jaudīgu redzējumu par iestādes attīstību sava departamenta pārstāvētajā jomā.”  

Pirmajā kārtā komisija izvērtēs pretendentu atbilstību prasībām, kā arī viņu redzējumu (rakstveidā) par būtiskākajiem Valsts kontroles attīstības virzieniem, lai veicinātu lietderīgu, godprātīgu un tiesisku valsts pārvaldes darbu sabiedrības interesēs.

Otrajā kārtā izvirzītie pretendenti komisijai intervijas laikā prezentēs savu redzējumu par Valsts kontroles turpmākās attīstības virzieniem, skaidros savu motivāciju strādāt amatā, kā arī atbildēs uz jautājumiem par norādītajām amata kompetencēm.

Ja būs nepieciešams, saskaņā ar komisijas lēmumu tiks rīkota arī trešā kārta, kurā komisija papildus vērtēs pretendenta vadības kompetences un reputāciju.

Atbilstoši atlases noslēguma rezultātiem konkursa komisija izvirzīs pretendentu Valsts kontroles padomes locekļa amatam, savukārt valsts kontrolieris lems par pretendenta ieteikšanu apstiprināšanai Saeimā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv