Revīzijā tika gūta pārliecība, ka konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Labklājības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Labklājības ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Labklājība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-12/2023

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.04.2024.

Revidējamais laika posms

01.01.2023.-31.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums

28.03.2024.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija, Labklājības ministrija