INTOSAI Starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu padome

FIPP karte

 

Kopš 2017. gada Valsts kontrole ir pilntiesīga INTOSAI Starptautisko publiskā sektora audita standartu padomes  (FIPP) locekle.

 

Visu nacionālo augstāko revīzijas iestāžu uzdevums ir viens – savā valstī auditēt publiskā sektora institūcijas, pašvaldības un valstij, un pašvaldībām piederošus vai daļēji piederošus uzņēmumus. Ne tikai finanšu uzskaites pareizību, bet arī izdevumu un rīcības atbilstību un lietderību. Revidentiem visās pasaules valstīs ir jāstrādā ar vienām un tām pašām metodēm – gan tāpēc, lai mūsu audita atzinumi būtu salīdzināmi, gan tāpēc, lai auditētās iestādes būtu salīdzināmas un arī valstis būtu salīdzināmas. Audita metodes ir aprakstītas INTOSAI izstrādātajos starptautiskajos audita standartos – ISSAI. Ar Valsts kontroles likumu un Revīzijas pakalpojumu likumu ISSAI tiek atzīti kā Latvijas Republikā izmantojami starptautiski audita standarti.

 

Starptautisko publiskā sektora audita standartu padome (FIPP) atbild par INTOSAI izstrādāto starptautisko audita standartu kvalitāti. Padome sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai. Darbam padomē konkursa kārtībā tiek izvēlēti to augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, kas profesionāli spēj dod vislielāko ieguldījumu revīzijas nozares attīstībā. Šobrīd padomē ir ievēlēti 16 pasaules valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

 

Valsts kontroles dalība INTOSAI Starptautisko publiskā sektora audita standartu padomē (FIPP) nodrošina Valsts kontroles klātesamību augstākajām revīzijas iestādēm būtisku lēmumu pieņemšanā starptautisko revīzijas standartu jomā. Vēl vairāk – Valsts kontrole proaktīvi un “apsteidzoši” pilnveido savu revīziju veikšanas metodoloģiju jomās, kuras ir būtiskas, bet kuras vēl šobrīd starptautiskie revīzijas standarti nereglamentē. Izmantojot iespēju kā FIPP loceklim, Valsts kontrole var piedāvāt savas iestrādes un aprobēto “labo praksi” iekļaušanai starptautiskajos audita standartos.

 

Dalība FIPP padomē ir arī iespēja atrasties profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas epicentrā. Tas veicina ne tikai Valsts kontroles, bet arī Latvijas valsts atpazīstamību starptautiskā līmenī.

 

 

 

Vairāk par Valsts kontroles dalību FIPP padomē:

Rīgā aizvadīta 11. INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes sanāksme (viss raksts ...)

Valsts kontrole Parīzē piedalās INTOSAI publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanā (viss raksts ...)

Valsts kontrole Kanādā piedalās INTOSAI standartu pilnveidošanā (viss raksts ...)