Kas ir mainījies vakcinācijas pret “Covid-19” procesā #PēcRevīzijas?

16.09.2022.

Valsts kontrole #PēcRevīzijas “Vai Veselības ministrijas īstenotā vakcinācija pret Covid-19 bija pietiekami mērķtiecīga?” Veselības ministrijai (VM) sniedza sešus ieteikumus, lai sakārtotu un pilnveidotu vakcinācijas procesu. Diemžēl, noslēdzoties ieteikumu ieviešanas termiņam (2022. gada 1. jūlijs), par ieviestu atzīts tikai viens no sešiem ieteikumiem. 

Situācija saistībā ar Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanas statusu/progresu uzskatāmi aplūkojama informācijas rīkā infogr.am platformā.

Kopumā laikā neieviestie ieteikumi, kuru ieviešanas termiņu saskaņoja revidējamā vienība, rada risku aizkavēt vakcinācijas procesa pilnveidošanu, kā arī palielina risku, ka atkārtotas pandēmijas apstākļos, veselības aprūpes sistēma Latvijā nebūs pielāgota mērķētai un operatīvai rīcībai.

Martā publiskotajā revīzijā Valsts kontrole secināja, ka VM kopumā nodrošināja Latvijas sabiedrībai iespēju vakcinēties, tiklīdz vakcīnas Latvijā bija pieejamas, tomēr vakcinācijas aptveres mērķis netika sasniegts – to ietekmēja trūkumi VM īstenotajā vakcinācijas procesā un ilgstoši neatrisinātās problēmas primārajā veselības aprūpē.

Lai sakārtotu un pilnveidotu vakcinācijas procesu, VM tika sniegti seši ieteikumi no kuriem par ieviestu 2022. gada 1. jūlijā ir atzīts tikai viens, kas paredzēja, ka VM jāizvērtē vakcinēšanas vietu izmaksas un ieguvumi un jāpielāgo vakcinēšanas vietu tīkls, lai gūtu pārliecību, ka vakcinēšanos nodrošina, sabalansējot racionālu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu un vakcinācijas pieejamību.

Savukārt pieci sniegtie ieteikumi ir vērtējami kā uzsākti:

  1. veikt mērķtiecīgu pārvaldību, lai savlaicīgi un koordinēti apzinātu problēmas un uz tām reaģētu, kā arī lai sasniegtu visus 2022. gadam izvirzītos vakcinācijas aptveres mērķus visos iesaistītajos vakcinācijas un krīzes pārvaldības līmeņos;
  2. lai mazinātu iespējamību, ka pienākumus, kas saistīti ar pieteikšanos uz vakcīnām, var neizpildīt, VM skaidri jādefinē un jādeleģē pienākumi un atbildība;
  3. lai nodrošinātu, ka vakcināciju īsteno primārajā veselības aprūpē kā slimību profilakses pasākumu un tā ir vienlīdzīgi pieejama visai sabiedrībai, VM jāveic pasākumi, lai primāri vakcinēšanas pakalpojumu sniegtu ģimenes ārstu prakses, īpaši riska grupām;
  4. lai nodrošinātu, ka visi VM īstenotie ģimenes ārstu motivācijas pasākumi ir mērķtiecīgi, VM jāizvērtē pasākumu efektivitāte un jānodrošina tikai tādi pasākumi, kas pamatoti atalgo ģimenes ārstus, kuru aktīva rīcība palielina sabiedrības vakcinācijas aptveri;
  5. lai ViVaT (Vienotais vakcinācijas tīkls) risinājums nodrošinātu vakcinācijas sistēmas efektīvu darbību, VM jānodrošina, ka visas ViVaT plānotās un vajadzībās balstītās funkcionalitātes ir pilnvērtīgi izstrādātas un brīvi pieejamas visiem ViVaT lietotājiem.

Maija Āboliņa, Valsts kontroles padomes locekle: Joprojām aicinām Veselības ministriju īstenot mērķtiecīgus vakcinācijas pret Covid‑19 pārvaldības pasākumus, t.sk. atbilstoši veiktajai pienākumu pārdalei vakcinācijas plānošanas un organizācijas jautājumos, lai sasniegtu sabiedrībā nepieciešamās vakcinācijas aptveres mērķus, uzraudzītu vakcinācijas īstenošanas gaitu, pielāgojot veicamos pasākumus, kā arī uzlabotu vakcīnu krājumu pārvaldību.”

#PēcRevīzijas revidenti norādīja, ka vakcinācija pret Covid‑19 ir daļa no visas Covid‑19 pandēmijas pārvaldīšanas, tādēļ tā īstenojama kopējā katastrofas pārvaldīšanas, civilās aizsardzības sistēmas un nacionālās drošības sistēmas ietvarā, kurā VM ir viena no vadošajām institūcijām, kas koordinē šāda veida katastrofas pārvaldīšanu, bet kurā VM nedarbojas viena. Lai virzītu nepieciešamos uzlabojumus, Valsts kontrole aicināja Ministru kabinetu stiprināt procesa integritāti kopējā Covid 19 pārvaldīšanas procesā un nodrošināt skaidru stratēģisko plānošanu un uzraudzību pār vakcinācijas īstenošanu, līdz šim konkrētā priekšlikuma īstenošana nav uzsākta.

Valsts kontrole veica revīziju no 01.01.2021. līdz 31.08.2021. Lēmumu par revīzijā konstatēto pieņēma 2022. g. 14. februārī, un revīziju publiskoja 2022.g. 2. martā. Valsts kontrole kopumā sniedza 6 ieteikumus Veselības ministrijai un 1 priekšlikumu Ministru kabinetam.

Kā Valsts kontrole uzrauga ieteikumu ieviešanu #PēcRevīzijas?

Valsts kontrolei ir dažādi rīki un metodes, kā uzraudzīt - vai revīzijas laikā sniegtie ieteikumi ieviesti. Galvenokārt tas ir ar revidējamām vienībām saskaņots grafiks un termiņi. Valsts kontroles vietnē ir arī publiska ieteikumu platforma, kur redzami visi revidējamām vienībām sniegtie un to ieviestie ieteikumi, kā arī tie, kas nav ieviesti noteiktajā laikā. Revidējamām vienībām ir pienākums informēt Valsts kontroli par ieteikumu ieviešanas gaitu. Valsts kontrole regulāri tiekas ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju (SPIRK), lai pārrunātu revīzijās konstatēto, t.sk. ieteikumus un to ieviešanas progresu.

Vispārīga informācija

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu